رسیدن به آسمایی :02.2008 .05؛ تاریخ نشر در آسمایی :02.2008 .05

ف. خاور

حکم اعدام پرویز کامبخش آیا عادلانه است؟!

اعدام ؟!

چقدرساده چقدر آسان کلمه اعدام را به زبان میاوریم.

آیا برای کسی حکم اعدام صادرکردن- یعنی انسانی را حلق آویزکردن و تیرباران کردن با این گونه کم دقتی عادلانه است؟

در این روز ها از رسانه ها خواندم و شنیدم که پرویز کامبخش یکی از جوانان تازه خبرنگار ولایت بلخ راکه هنوز دانشجوی دانشگاه بلخ بوده است ، دادگاه بلخ حکم اعدامش را صادرکرده است.

طوری که گفته میشود جرمش این بوده است که نامبرده مقاله یی را -که در آن دین اسلام رابه زن ستیزی محکوم شده است- از یک سایت انترنتی فارسی زبان کاپی کرده  و به دسترس دانشجویان دیگر قرارداده است. و با رسید ن این مقاله به دست ملاها و اهل قضاوت،  پرویزکامبخش دستگیر و  در این اواخر حکم اعدامش در محکمه ولایت بلخ ازطریق رسانه ها اعلام شد.

خودم را هیچ قناعت داده نتوانستم که خواندان و یا برای دیگران انتقال دادن یک نوشته کفرآمیز و یا اهانت به مقدسات اسلام بدون تایید خود شخص و تصدیق بالقلب گناه است؟- یکی از ارکان اساسی اسلام آوردن تصدیق بالقلب است؛ پس قبول کفر هم تصدیق در قلب انسان خواهد بود. و یا این قدر جرم عظیم هست که باید آن شخص اعدام شود؟

معلوم نیست این که پرویز کامبخش با این عملش چند مسلمان را کافر کرده است؛ اگر ما مسلمان راسخ باشیم چه گونه ممکن است با خواندن یک نوشته کفر آمیز به بیراهه رویم.

همیشه جوانانی که اهل مطالعه هستند آخرین معلومات خود را میخواهند برای دیگران به نحوه یی انتقال بدهند- کامبخش هم چنین کرده است.

قسمی که درتصویر دیده میشود کامبخش در حدود بیست-بیست ودو سال عمر دارد که هنوز به مرحلهء بلوغ فکری نرسیده است. اگر کودکی اشتباهی میکند وی را تنبیه میکنند نه اعدام. دیده میشود در تصمیم این حکم اعدام حکام شتابیده اند و یا از روی احساسات اسلامی که گاهی احساس بر چهره عقل و علم پرده می اندازد.

اما نباید این گونه شود زیرا مساله خون یک انسان مطرح است اگر این خون ناحق باشد چه کسی آن بر گردن خواهد گرفت . اگر میگویند این کار را عندالله کرده اند آیا خداوند تواب به خاطر کلامش که در خدمت بنده گانش نازل کرده است انسانی را که خود شهکار زمین خوانده است از بین خواهد برد. در حالی که خود نگهبان قران باشد چه گزند با تهمت این و آن بندهء ناسپاسش به کلام ازلی اش خواهد رسید.

اما مردم در باره حکم اعدام پرویز کامبخش چه میگویند:

احمد: این حکم اعدام عادلانه نیست زیرا که ما در افغانستان کدام قاضی و حاکم عادل و باتقوایی که رشوه نستاند سراغ نداریم قاضیی که نفس پاک ندارد و خود قران شریف را نقص میکند فتوایش را چه گونه میشود پذیرفت...

محمود که یک آدم بیسواد است چنین میگوید : والا مره خو ده ای گپها سریم خلاص نمیشه همیقه میگم که همی بچه کم بغل بوده اگه نی کدام کار اس که ده اوغانستان کتی پول جور نشه از همی پولهای سبز(دالر) 1-2 بندلشه میداد خلاص میشد نی به اعدام برابر میشد نی دیگه....

عبدالله که معلوم میشود یک جوان روشنفکر واهل مطاله است اینگونه دراین مورد ابراز نظردارد: فکرمیکنم درمورد حکم اعدام پرویز باید دقت بیشتر میشد که آیا این جزا عادلانه است یا خیر به نظر من این فیصله در جمع شمار بیشتری از علما دین، دانشمندان و اهل قضاوت افغانستان و جهان اسلام باید صورت میگرفت؛  زیرا اگر اتهام و توهینی به اسلام مواجه میشود تنها بررسی چه گونه گی آن را ولایت بلخ و افغانستان ندارد شاید در کشورهای دیگر شخصیت های واقفتر در مسایل دینی وجود داشته باشند و امکان دارد در این مورد نظر دقیقتری ارایه بدهد. بنده از این خاطرمیگویم در این مورد کم دقتی شده است.

(والله وعلم)