دکتور نعمت الله پژواک- آلبوم تصاویر

کابل سال ۱۳۳۱

تصویر  سال سوم فاکولتهٔ‌ادبیات

عبدالعلی تابع، نعمت الله پژواک، محمد حسین بهروز و عبدالواسع واحدی

تصویر  سال سوم فاکولتهٔ‌ادبیات

نعمت الله پژواک، محمد انور >‌عبدالواسع واحدی> حسین بهروز

نعمت الله پژواک مدیر لیسه حبیبیه با هیات اداری و تدریسی لیسه حبیبیه سال۱۳۴۰

یکی از مسابقات سپورتی مکتب حبیبیه سال۱۳۳۸

یکی از مسابقات سپورتی مکتب حبیبیه سال۱۳۳۸

با استادان لیسه حبیبیه در میله کاریز میر سال ۱۳۳۹

با استادان لیسه حبیبیه در میله کاریز میر سال ۱۳۳۹

با استادان لیسه حبیبیه در میله کاریز میر سال ۱۳۳۹

در یکی از کنفرانس های لیسه حبیبیه

وزیر معارف افغانستان  دکتور نعمت الله پژواک و وزیر معارف فرانسه رونی ابی در روز افتتاح تعمیر جدید لیسه استقلال
تابستان ۱۳۵۳ خورشیدی/۵ اگست ۱۹۷۴ عیسوی

عراق سال ۱۳۵۳ - تقدیم پیام رییس جمهور محمد داوود خان به رییس جمهور عراق  

تقدیم پیام رییس جمهور محمد داوود خان به رییس جمهور ترکیه - سال ۱۳۵۳

 کابل ۱۹۸۷

 

دهه شصت خورشیدی با اقارب در منزل 

از راست به چپ : حمید عبیدی، عتیق الله پژواک، محمد اعظم عبیدی، نعمت الله پژواک، فرزاد پژواک، ببرک پژواک ، بهرام پژواک و  زمرک پژواک


کابل سال ۱۳۶۹  با فرزاد پژواک