24.09.2019

به کدام نامزد ریاست جمهوری باید رأی داد؟

حقوق زنان در مرحلهٔ‌پسا طالبی با قانون اساسی و نظام برخاسته از آن همپیوند است.

به باور ما اشتراک در انتخابات و دادن رأی به آن نامزد ریاست جمهوری که به نظام جمهوری، قانون اساسی، حقوق بشر و دیموکراسی باورمند و خواهان حفظ دستآوردهای سازندهٔ ۱۸ سال اخیر  است و زنان را به حیث شهروندان تام الحقوق میشناسد،  گام مهم برای حفظ دستاورده های زنان در ۱۸ سال اخیر و بستن راه بر احتمال برگشت به گذشته های فاجعه بار به شمار میرود.

شناخت این که کدامیک از نامزد ها واقعاً به تأمین حقوق زنان به حیث شهروندان تام الحقوق متعهد اند، کار دشواری نیست:

-         حضور و مشارکت همسر  یک نامزد ریاست جمهوری در زنده گی اجتماعی  نشانهٔ‌روشن باور و تعهد وی به حقوق زنان به حیث شهروندان تام الحقوق  به شمار میرود.

-         مردی که از حضور  و مشارکت همسر خود در زنده گی اجتماعی جلوگیری میکند و  یا آن را محدود میسازد،  نمیتواند صادقانه به حقوق زنان به حیث شهروندان تام الحقوق باورمند و متعهد باشد.

-         فرار از  پذیرش بدون قید و شرط و بستن پیشاوند و پساوند به حقوق زنان ترفند فریبکارانه است .

-         سیاستمداری هم که چند همسری را در عصر حاضر امر عادی میداند، نمیتواند زن را به حیث شهروند تام الحقوق ( دارای حقوق برابر با مرد) بشناسد.