07.03.2019

میر عبدالواحد سادات

اهدا به زنان افغانستان

خطاب به محترمه شرل بنارد خليل زاد

محترمه شرل بنارد خانم جناب خليل زاد در مقاله ايكه در " نشنال انترست " بنشر رسيده ، ضمن تاخت و تاز به زنان افغانستان نوشته است: " مدافعان زن در افغانستان نميتوانند كه مانع بازگشت نيرو هاى نظامى امريكايى شوند.

حدود دو دهه است که امریکا برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان کار کرده است واشنگتن بر تدوین قانون اساسی افغانستان نظارت داشته که حقوق آنان را تامین و حضور آنان را در مجلس نمایندگان تضمین کرده است. برای آنان مکتب/مدرسه ساخته، بورسیه داده، خوابگاه برای دختران در مناطق روستایی ساخته تا آنان بتوانند در دانشگاه‌ها در شهر درس بخوانند.

" رهايى و برابرى محصول ترس و وحشت نيستند كه بتوان ان را با ارتش و پول ديگران به دست آورد" 

خانم بنارد همچنان از كشته شدن ( ٢٥٠٠ ) سرباز امريكا و مصرف ( ١٢٦ ) مليارد دالر به زنان و در واقع به تمام مردم طعنه گويا ياد مينمايد. 

به خانم بنارد بايد گفت : هيچ زن و یا مرد افغان براى آمدن عساكر شما دعوت نامه نفرستاده اند ؛ شما دقيق در جريان قرار داريد كه هجوم عساكر امريكايى بر اساس اهداف از قبل پلان شده و بر اساس منافع ملى آن كشور و در راستاى مصالح  جيوستراتيژيك و جيوپولوتيك انجام يافته است كه بزرگترين قربانى را از مردم مظلوم ما گرفته و چندين صد برابر تلفات عساكر شما شهيد ، معلول و ... داده  و در چهار سال اخير كه تلفات عساكر امريكا را ( ٦٧ ) تن  و منسوبان  قواى مسلح افغان را ( ٤٥ ) هزار اعلام كرده اند و  این وضعیت روزانه دوام دارد. 

خانم خليل زاد ،

بياد داشته باشيد كه زن افغان ازادى و حق خود را از امريكا تگدى نميكند و به خوبى به اين اصل باور دارد كه حق گرفته ميشود و به خاطر آن بايد رزميد . 

البته از كفر ابليس معروفتر است كه شما ، شوهر عزيزتان جناب خليل زاد و دولت متبوع شما مقروض و دين دار افغانستان هستید . 

تراژيدى خونبار افغانستان معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجى است. از همان جمهوريت اول و زمان محمد داود فقيد جنگ اعلام ناشده پاكستان عضو پيمان نظامى  " سنتو " با موافقه شما و در وراى  " كمربند سبز " بدور اتحادشورى وقت  ، آغاز و در حوادث بعدى و در جولاى ( ١٩٧٩ م) نخستين كمپ تربيه تروريستان و به خاطر كشاندن پاى نظاميان شوروى و به ادامه به خاطر "ويتنام" ساختن كشور ما ، طراح آن سناريوى خونين برژينسكى با فير سمبوليك مرمى از دره خَيبر به طرف افغانستان و تا كنون و درين بيشتر از چهاد دهه افغانستان به حيث نطع جنگ سرد و اكنون به مثابه معبر ورود به آسياى ميانه قربانى ميدهد.

 خانم بنارد ، 

گشودن صفحه خونين تاريخ به خاطر آن است تا به فراست دريابيد كه : 

عساكر امريكا به خاطر دفاع از حقوق زنان افغان و يا حقوق بشر و ... كه ديگر اطفال صنوف ابتدايى مكتب نيز بدان باور ندارند ، به  سر زمين افغانان سرازير نشده اند . بدينرو انچه مسلم و اظهرمن الشمس است : 

مسووليت اخلاقى قدرتهاى رقيب مسبب تراژيدى خونبار افغانستان و دولت امريكا در قبال مردم ما ميباشد ( moral obligation ) از تحفه ديمو كراسى ياد گرديده است و اسفا  كه در علوم سياسى به اين ديموكراسى كليپتوكراسي ميگويند و در علم اقتصاد همچو بازار آزاد را بازار فساد ميخوانند . 

به ايجاز بايد متذكر گرديد كه افغانستان حدود يك قرن قبل  اولين قانون اساسى خود را  نافذ و نهضت زن و ارشاد النسوان و ملكه همطراز با اروپایيان را داشت و اما استعمار انگليس راه را براى علم برداران جهل و تاريكى ، ملاى لنگ و حبيب اله كلكانى باز كرد و همچنان در اخير قرن بیستم، قانون اساسى ، نهضت زنان و اردوى ملى افغانستان را همين  دوستان و متحدان دولت امريكا نابود ساختند. 

از بوالعجبى هاى تاريخ كه اين بار نيز ریيس جمهور عجول شما ميخواهد براى بار سوم تجربه سقوط افغانستان را رقم بزند و متوجه باشيد كه شوهر شما جناب خليل زاد ، بر مقدرات مادروطن خود ، پاكستان را حاكم نسازد و به زخم خونين افغانستان نمك اضافى نپاشد . 

و در غير ان مطمین باشيد كه زنان شجاع ، صبور و مقاوم افغان و مردم غيور ما ميتوانند تا از حق حيات شان و حق گذار كشور به شاهراه صلح واقعى و شاهراه ترقى دفاع نمايند.