حمل سال ۱۳۷۹

فراخوان به خاطر دفاع از حقوق زنان افغانستان

جنگ تحميلى بيشتر از چهاردهه مصايب بزرگ را بر مردم ما تحميل نموده ، كه باراساسى انرا زنان افغانستان متحمل ميگردند.

صلح نياز و شرط بقاى جامعه و خواست اساسى مردم و منجمله زنان ميباشد .

تراژيدى خونبارافغانستان معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجى است و قدرتهاى رقيب بين المللى و اعضاى دايمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه مسوولیت حقوقى و اخلاقى  شان در قبال افغانستان و مردم ان اظهر من الشمس ميباشد .

بدينروجامعه بين المللى و در گام نخست ايالات متحده امريكا با توجه به همين اصل قبول شده جهانى مسئولیت اخلاقى(moral obligation ) بايد به قربانى بزرگ مردم ما درين چهاردهه و منجمله هجده سال حضورگسترده  نظامى و سياسى به نام دفاع از حقوق و ازادى ، احترام نمايند و خواست برحق زنان و مردان افغان در پروسه صلح  در سطح يك پروژه انتخابات داخل امريكا عجولانه تنزيل ندهند .

بسيار ضرور است تا هنگام اتخاذ تصميم در قبال صلح افغانستان آقاى ترامپ سخن ارزشمند يكى از اسلاف خود ( ابراهام لينكلن) را ملاك فكر و عمل قرار دهد كه هيچ معضله حل نميشود تا عادلانه حل نگردد .

بدينرو ذكر اين واقعيت كه مردم و منجمله زنان افغانستان از امريكا و متحدان آن صلح و حقوق شان را تگدى نه مينمايند،‌ضروری است . حقوق زنان افغان به تعبير عده يى از دست اندركاران امريكايى و اورپایی تحفه هجده سال حضورامريكا، نبوده و به شهادت تاريخ و وقوف آنان متذكر ميشويم كه در  اوایل و اخير قرن گذشته نهضت زنان افغان و دولتهاى پاسدار آن را استعمار انگليس ، امريكا و متحدان شان به نابودى كشانيده اند و انگيزه غولهاى نفت و گاز يونيكال و بريداس در دفاع از طالبان و نقش بلند دولت امريكا درين بازى از كفر ابليس معروفتر است .

اين درست است كه جامعه افغانستان مردسالار ميباشد و اما اذعان به اين واقعيت نميتواند منتفى حرمت و حضور تاريخى آنان در دفاع از ميهن و مبارزه به خاطر حقوق شان گردد . زن درين سرزمين هزار سال قبل شعرسروده و در دفاع از كشور حماسه آفريده است و خلاصه ساختن شخصيت زن به چادرى و دلاق كار كسانى است كه ميخواهند اين پديده مذموم استعمارانگليس را مستدام ساخته و بر چادر مادر و زن افغان و جايگاه رفيع ان در تاريخ افغانستان بى حرمتى نمايند .

بدينترتيب دفاع از حقوق زنان افغان نه تقليد از غرب است و نه اضافه خواهى پيش از وقت ميباشد كه اهم انرا ميتوان چنين مشخص ساخت :

-    بر انچه زنان افغانستان در طول تاریخ به خاطر آن رزميده اند و در صدسال اخير و از نخستين قانون اساسى و با ايجاد دولت ملى به رهبرى شاه امان الله و در شش قانون اساسى و به شمول قانون اساسى نافذ و فصل دوم آن به حيث حقوق زن مسجل گرديده است ، خط بطلان نكشيد .

  حقوق زنان كه بيشتر از چهل سال قبل و درجمهوريت اول و زمان محمد داوود فقيد و در كودهاى مدنى و جزايى بيان گرديده محترم و مرعى داريد .

تمام قوانين اساسى يادشده و دو كود بزرگ مدنى و جزايى در انطباق كامل با  شئونات تاريخى و ملى ما قرار داشته و در واقع اسلامى ترين اسناد تقنينى و حقوقى جهان اسلام ميباشند .

-  خواست زنان افغانستان از امريكا و آقاى ترامپ :

اين خواست در صورتي كه رافعه منافع انتخاباتى و مصالح جيوپولوتيك ميثاقهاى جهانى را مصدوم نسازد ، بسيار ساده و انسانى است - با پشت كردن به مجسمه آزادى امريكا ، منشور ملل متحد و ميثاقهاى جهانى را که دولت شما ملزم به رعايت آن است ، زيرپا نكنيد ! ! !

عادلانه بودن صلح و احترام به حق حاكميت ملى مندرج مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر و معيار هاى قبول شده حقوق بين المللى، خط فاصل قانون جنگل و جهان متمدن بوده و نقض آن دولت امريكا را به مثابه دولت اشغالگر به حافظه تاريخ ثبت مينمايد .

 زنان افغانستان سخنان جلالتمآب سرمنشى سازمان ملل متحد را كه با پيشرفت مذاكرات امريكا و طالبان خواهان آغاز فورى مذاكرات مستقيم طالبان و دولت گرديده و از طرفين تقاضا نمود تا مشاركت هدفمند را براى زنان در تمام سطوح روند صلح تامين و نتيجه توافق را منوط به حمايت و رعايت حقوق زنان   و تضمين آن را  مطابق قانون اساسى و مكلفيت هاى بين المللى‌خواند ، استقبال و خواهان تحقق آن ميباشد .

-   صلح واقعى و پايدار مستلزم مكانيزيم همجانبه است و به تحقق نیرمند ضرورت دارد و اين وسيله همانا نهاد و موسسه ،  دولت موجود افغانستان ميباشد كه هرنوع طفره رفتن و دولت زدايى و تضعيف قواى مسلح  منجر به تكرار تراژيدى دهه نود و تحقق پلانهاى خصمانه كشور متخاصم پاكستان  خواهد گرديد .

 بدون شك صلح واقعى و پايدار در پرتو اصل اصالت و حاكميت قانون و اصل احترام به رأى جمهور مردم و نظام جمهوريت متحقق ميگردد ، كه نبايد قربانى معاملات پشت پرده با طالبان گردد .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از تمام پاسداران حقوق مردم ، مدافعان حقوق زنان ، جوامع مدنى و شخصيت هاى طرفدار حق و صلح واقعى صميمانه ميخواهد تا با اين فراخوان  برحق انجمن همصدا و به خاطر پخش و نشروسيع اين فراخوان و جمع آورى تاييد و امضا ، با دفاع از حقوق زنان ، صلح واقعى و پايدار را جانبدارى نماييم .

با حرمت

هيات رهبرى انجمن

مير عبدالواحد سادات ریيس انجمن