21.03.2016

فاجعه زجر کشی فرخنده را فراموش نمی کنیم

به روز شنبه 29حوت 1394 برابر با 19مارچ 2016 سالروز قتل فاجعه بار و درد ناک فرخنده در کابل، کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان طی یک نشست مطبوعاتی، در سالون اجتماعات مجتمع جامعه مدنی افغانستان، فراخوان به مناسبت سالروز فاجعه زجر کشی فرخنده را که  بیش از ۶۰  نهاد و بیش از دو هزار تن شهروندان کشور در پای آن امضا نموده بودند، در حضور رسانه ها و برخی فعالین مدنی، با رسانه ها شریک ساخت.

کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان، کابل.