اسناد میز مدور کانون هماهنگی زنان افغانستان - سال ۲۰۱۵

گزارش نتایج کار و پیشنهادات برای کار آینده

 

سند معرفی و جریان مباحثات روی پرسش اول و دوم

آیا ایجاد یک شبکه و یا چتر رنگین، باز و دیموکراتیک که بتواند تماس ،‌ تفاهم ، ‌هماهنگی و تشریک مساعی طیف گستردهء ‌نهادها و فعالان هوادار و مدافع حقوق زنان را در راه رسیدن به اهداف مشترک ، تسهیل و تامین کند ‌ ضروری،‌ ممکن و مفید است ؟

دیدگاه های نماینده گان نهادهای زنان و مدافع حقوق زنان و فعالان و مدافعان سرشناس حقوق زنان از داخل و خارج کشور  را به ارتباط این پرسش میتوانید در بخش دوم گزارش کار میز مدور بخوانید.

بخش دوم گزارش کار میز مدور کانون هماهنگی زنان افغانستان

جریان بحث روی پرسش نخست

سند معرفی میز

میز مدور بحث روی مسایل مبرم  مطرح در برابر نهادها و فعالان و مدافعان حقوق زنان در مرحلهٔ ‌کنونی ، به روز ۲۹ ماه می سال ۲۰۱۵  به ابتکار کانون هماهنگی زنان به کار آغاز کرد.

این مباحثات در سه مرحله ( میز اول ،‌ میز دوم و میز سوم) از پایان ماه می تا روز چهاردهم ماه سپتمبر سال ۲۰۱۵  ادامه یافت.

نخستین هدف تدویر میز مدور این بود تا  امکانات و زمینه ها جهت گسترش تماس ، گفت و شنود ،‌ تفاهم و همکاری میان نهاد ها ، ‌فعالان و مدافعان حقوق زنان افغانستان برای تحقق اهداف مشترک، شناسایی شوند.

سند معرفی میز

جریان بحث روی پرسش نخست