نشر در آسمایی : 11.2014.04 

از صفحه ی
ناب

سيمای زن افغان درحماسه و تاريخ

شناسه ی کتاب :

نام اثر: سيمای زن افغان درحماسه و تاريخ

مولف: کانديد اکادميسين اعظم سيستانى 

چاپ اول- سويدن ٢٠٠٤

چاپ دوم (با تجديد نظر) دانش،کابل٢٠١٤/١٣٩٣ش
 

نشر به صورت فایل پی دی اف: سال ۲۰۱۴

مطالعه  و دریافت فایل پی دی اف (حالا این لینک فعال است)

 


اين کتاب نخست در يکصد و هشتاد و چهار صفحه با کاغذی مرغوب و حروف خوانا و درشت به همکاری سازمان (ABF) گوتمبرگ و انجمن افغانهای آن شهر نشر شده است.

این اثر به خواننده امکان میدهد  تا با نقش و موقف زن در سرزمین ما تا گذشته های دور و نزدیک تاریخ و همچنان در لابه لای اسطوره ها و نیز با سیمای شماری از زنان فعال در دوره ی کنونی آشنا شود .

همچنان این اثر میتواند انگیزه یی شود برای محققان جوان تر تا برای روشن ساختن نقش و موقف زنان در  سرزمین ما در دوران های مختلف تاریخ و همچنان ابعاد گوناگون موقف ، ‌نقش و مسایل زنده گی زنان در خانواده و جامعه در  افغانستان کنونی  به کار پژوهشی بیشتری بپردازند.

ما در حالی که متن نهایی و کامل این کتاب را به صورت فایل پی دی اف منتشر میسازیم، فهرست مطالب آن را نیز  در این جا منتشر میسازیم ، ‌تا خواننده طیف مطالب شامل در این اثر را با مرور بر عناوین فصول و مطالب شامل در هر فصل از پیش بداند

*

فصل اول 

سيمای زن افغان در روايات حماسى  

کتايون، شاه زن بلخ

سيندخت، شاه زن کابل، مادر رودابه

رودابه ودلباختگی زال به  او

گرد آفريد ونبردھای او با سھراب

آذر گشسپ، دختر رستم  

زربانو، دختر رستم

تھمينه، شاھدخت سمنگان، مادر سھراب 

 

فصل دوم 

 

سيمای زن افغان در داستانھای عشقی  

داستان عشقی رابعۀ بلخی وبکتاش

داستان رابيا و پتی(شھزادۀ بست )

داستان آدم خان ودرخانی

داستان شادی وبيبو

 

فصل سوم  

 

سيمای زن افغان  درتاريخ کشور 

رکسانه شاھدخت باختر  

 ملکه گوھرشاد، زن شاھرخ 

شاه  خانم سلطان  ابراھيم لودی  

شھامت دختر حافظ رحمت خان بريچ  

نبرد يک خانم افغان با لشکر بابر

نازو انا، مادر ميرويس خان ھوتکی  

درايت زرغونه انا مادر احمدشاه بابا  

ميرمن عينو 

ميرمن سپينه

لويه ادی ،مادر وزير فتح خان

 سھم زنان کابل در جنگ با انگليسھا  

يادی از شاه دامادوعروس کابلی .

يادی از  سه زن گمنام  افغان  

مبارزات خواھر امير کابل برضد انگليس 

شجاعت زوجۀ ميرھزار  

فداکاری بی بی مکارمی(زوجۀ امين الملک)   

جنگ ميوند وفداکاری ملالی .

غازی سرداره  وجنگ ميوند

کارنامۀالماسه يا غازی ادی

  

فصل چھارم 

 

زنان نخبۀ خاندان سلطنتی افغانستان در قرن بيستم 

 

فصل پنجم 

 

حضورزنان درفعاليت ھای سياسی و اجتماعی در نیمه دوم قرن بیستم

 

فصل ششم 

 

برخی  زنان نخبه در دوره ی حاضر

*

کانديد اکادميسين محمد اعظم سيستانی در آغاز سال 1317 خورشيدی در يک روستای دورافتاده در ولايت نيمروز، در يک خانوادهً زراعت پيشه  پا به دنيای هستی گذاشت. پس از فراگيری تعليمات مقدماتی در ولايت نيمروز به کابل رفت و شامل دارالمعلمين و بعد شامل فاکولته ی ادبيات و علوم بشری گرديد . پس از فراغت از پوهنتون درآغاز سال 1966 ميلادی  به حیث معلم شامل خدمت شد.

سيستانی در اواخر سال 1980 م در اکادمی علوم افغانستان، در مرکز تحقيقات علوم اجتماعی، در انستيتوت تاريخ و اتنوگرافی شامل کار شد. وی در اواخر سال 1986 به درجه علمی سرمحقق و کانديد اکادميسين نایل گرديد.

کاندید اکادمسین سیستانی از سال 1986 تا سال 1991 به حيث ریيس مرکز تحقيقات علوم اجتماعی در اکادمی علوم افغانستان اجرای وظيفه کرد.

سيستانی از سال های 1964 تا  کنون به علاوه شمار زیاد مقالات ، بیش از بیست اثر به شکل کتاب منتشر شده است.

*

ورود به

  صفحه ی