اسناد بین المللی

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

اسناد ملی

 

قانون منع خشونت علیه زنان

قانون احوال شخصیه ی اهل تشیع

نظامنامه اساسی-1305 دری

اساسی نظامنامه-1305- پښتو

اساسی نظامنامه-1306- پښتو

 اصول اساسی- 1311 - پشتو و فارسی

نظامنامه ی اساسی ۱۳۰۳

د افغانستان اساسی نظامنامه ۱۳۰۳

اصول اساسی دولت علیه افغانستان ۱۳۱۰

اصول اساسی دولت علیه افغانستان ۱۳۱۰با تعدیلات بعدی

قانون اساسی سال ۱۳۴۳افغانستان

قانون اساسی سال ۱۳۵۵افغانستان

قانون اساسی سال ۱۳۵۹افغانستان

قانون اساسی سال ۱۳۶۹افغانستان

قانون اساسی سال ۱۳۶۹افغانستان

قانون اساسی سال ۱۳۶۹افغانستان

قانون اساسی سال ۱۳۸۲افغانستان

نظامنامه ی نکاح ،‌ عروسی و ختنه سوری :

سال ۱۳۰۳

۱سال ۱۳۰۶

سال۱۳۱۳

سال ۱۳۲۸

سال ۱۳۳۹

نظامنامه ها    

اصولنامه ها