برگرفته از شماره نهم مجله آسمایی منتشره جنوری 1999

پل تماس ميان مهاجران افغان


آغـــاز نشرات آسمايي به زبان آلماني


خواننده گان گرامي ! طوري كه توجه خواهيد فرمود ، در اين شماره اكاديميسين دكتور جاويد ( فعلاً مقيم در انگلستان ) ، دكتور سپوژمي زرياب ( فعلاً مقيم در فرانسه ) ، دانشمند سرشناس افغان سيد طيب جواد ( فعلاً مقيم در ايالات متحإهء امريكا ) و پروفيسور عبدالخالق رشيد ( فعلاً استاد در پوهنتون جواهر لعل نهرو در دهلي ) به پرسشهاي مطروحه در بارهء فرهنگ و رابطه فرهنگ با سابر عرصه هاي زنده گي اجتماعي پاسخ گفته اند . در بخش دوم اين بحث شمار ديگري از شخصيتهاي فرهنگي سرشناس افغاني نيز اشتراك خواهند نمود . همچنان ما اميدواريم ساير دانشمندان و فرهنگيان انديشه ور نيز نظرات شان را در بارهءمسايل مطروحه براي ما بفرستند . ما تمام نظرات وارده را بدون هرگونه تبعيض به دست نشر خواهيم سپرد . تنها اميدواريم كه هموطنان محدوديت صفحات آسمايي را مدنظر بگيرند و گفتنيهاي شان را تا حد امكان به گونهء فشرده بنويسند، تا آسماي بتواند طيف وسيع نظرات و ديدگاهها را بازتاب دهد . همچنان اگر روي مسايل مطروحه و پاسخهاي ارايه شده نزد خواننده گان پرسشهاي موجود باشد ما از دريافت آنها ممنون خواهيم شد و حتماً به پرسشها پاسخ خواهيم گفت . ما اميدواريم در آينده روي ساير مسايل اساسي مورد علاقه نيز بحثهاي مشابه را به راه انداريم ، تا به اين ترتيب آسمايي نه تنها پل تماس فعال با فرهنگ ملي باشد ، بل هر چه يشتر به پل تماس ميان افغانهاي مهاجر نيز مبدل گردد و تا حد امكان در حل مسايل فرهنگي و اجراي وظايفي كه در اين عرصه عرض اندام نموده سهم خود را ادا كند .
همچنان از آنعده خواننده گاني كه از داخل افغانستان و كشورهاي همجوار با ما تماس برقرار نموده و همكاري را آغاز كرده اند صميمانه سپاسگزاريم . ما به همكاري اين هموطنان ارزش بخصوص قايل هستيم ، زيرا آسمايي و خواننده گان آن را با گرايشها و پديده هاي تازهء فرهنگي در داخل كشور و ميان كتله هاي بزرگ هموطنان در كشورهاي همجوار با افغانستان آشنا ميسازد .
البته در عين زمان ما پيوسته به اين امر توجه خواهيم داشت كه كوششها در جهات ياد شده با در نظر داشت خصوصيت آسمايي به مثابهء يك نشريهء فرهنگي براي خانواده هاي افغان تحقق يابد .
با آغاز سومين سال نشرات مجلهء آسمايي براي خانواده هاي افغان ، نشريهء ديگرما به نام آسمايي : ژورنال شرق - غرب به زبان آلماني نيز نشرات خود را آغاز ميكند . مجلهء مذكور بنابر تقاضاهاي مكرر جوانان افغان مقيم در آلمان و به همكاري مستقيم خود آنها تهيه و منتشر ميشود . هدف نشرات آلماني معرفي فرهنگ افغاني به علاقه مندان آلماني زبان و همچنان بحث روي مسايل زنده گي ، تحصيل و كار و نيز دشواريهاي مهاجران افغان و بخصوص جوانان افغان در آلمان ميباشد .
متأسفانه اين يك واقعيت است كه بسياري جوانان افغان كه در مهاجرت بزرگ شده اند زبانهاي پشتو و دري را حد اكثر در حد گفتاري و آنهم در ساحهء مكالمات عادي روزمره ميدانند و قادر به خواندن و نوشتن به يكي از اين دو زبان رسمي كشور نيستند . به نظر ما در اين مورد خود اين هموطنان جوان ما كمتر مقصر اند . علت را بايد در كم توجهي شماري از خانواده ها و بيشتر از آن نبود فضاي مناسبات ميان مهاجران افغان دانست كه مانع براه انداختن كوششهاي مشترك براي حل مسايل مشترك ميگردد . به هر رو علت هرچه كه باشد ، نبايد گذاشت تا ندانستن زبان سبب گسست كامل جوانان ما با فرهنگ ملي شان گردد و نيز نبايد گذاشت تا بيگانه گي والدين از فرهنگ محيط مهاجرت و بيگانه گي فرزندان شان از فرهنگ افغاني سبب ايجاد ديوارهايي جدايي و تضادها حاد و دردناك شود . نشرات آسمايي خواهد كوشيد تا در پل زدن ميان اين دو نهايت سهم خود را ادا نمايد .
همچنان نشريه خواهد كوشيد تا آلمانيهاي علاقه مند را با فرهنگ افغاني و گرايشها و پديده هاي تازه ءآن آشنا بسازد . به نظر ما اگر از يك سو بايد با فرهنگ معاصر جهاني آشنايي گسترده تر و ژرفتر كسب كرد ، از سوي ديگر معرفي فرهنگ افغاني به جهانيان نيز امر ضروري و ارزشمند است ، در غير آن تصوير افغانها و افغانستان در اذهان عامهء جهان همانطور نقش خواهد بست كه برخي رسانه هاي گروهي از زاويه هاي بخصوص به آن مينگرند . ما اميدواريم به كومك هموطنان در كشورهاي انگليسي زبان ، نشرات آسمايي را به اين زبان مهم بين المللي نيز آغاز كنيم . ما هر پيشنهادي را در اين زمينه با كمال علاقه مندي مورد مطالعه قرار خواهيم داد .