شماره پنجم آسمایی -  جنوری1998

آسمایی یک ساله شد

 


آسمايی وارد دومين سال نشراتی خود گرديد. آسمايی سال نخست موجوديت خود را با چهار گام به جلو پيمود. خوشحاليم که خواننده‌گان هر شماره آن را نسبت به شماره پيشتر خواندنيتر ، گيراتر و زيباتر يافتند‌. اين پيشرفت ممکن نه ميشد‌، مگر به کومک همکاران و خواننده‌گان آسمايی‌. آسمايی به مثابه نشريه فرهنگی آزاد و ملی برای خانواده های افغان پا به عرصه وجود نهاد. اکنون وسعت طيف ترکيب همکاران و خواننده‌گان آسمايی نيز اين خصوصيت آن را با روشنی تبارز ميدهد.

آسمايی به دور از جارو جنجالهای سياستها و سياستبازيهای روز و فارغ از تسمم انديشه‌يی و روانی جنگ چشم به جهان گشود‌ــ در زير چتر آبی آسمان فراخ و آفتابی فرهنگ ، نه در زير سقف کوتاه ‌ايزم‌ ها و انقطابهای سياسی‌ و يا فتنه‌يی که بنام قوم ، زبان‌، سمت و مذهب برای نابود ساختن بنيادهای موجوديت ملی براه انداخته شده است‌. برای آسمايی افغانستان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب همه جا يکسان وطن است و پرستيدنی و همه افغانها از هر نژاد ، قوم ، قبيله ، مذهب و زبان که باشند، يک برابر افغان اند و يک برابر هموطن هم .

آسمايی نشريه فرهنگی بين‌الافغانی است‌. معيار انتخاب مطالب برای نشر ، هماناموازبن و ارزشهايی بين‌الافغانی ، انسانی و فرهنگی است که در شماره اول و دوم آسمايی بيان داشتيم‌. در اين ميان پيشينه و وابسته‌گهای ديروزی و امروزی نويسنده‌گان به هيچوجه تعيين کننده نيست‌. ما نه قاضی استيم‌، نه مفتش و نه سانسور‌چی‌. ممنوع‌القلم کردن دگرانديشان را هم نشانه استبدادگرايی ميدانيم‌. ما دم و دستگاهی هم برای جستجوی اين نداريم و در تلاشش هم نيستيم ، که نويسنده هر مطلب وارده و هر نامه و يا هر خواننده و مشترک ما پيرو کدام انديشه و سياست و يا متعلق به کدام گروه است ، يا نيست‌.

آسمايی برای آن بنياد گذاشته نشده و ما برای آن با رياضت و خون دل پرورشش نميدهيم‌، تا گرز خشم و نفرت گروهی را بر فرق گروه ديگر بکوبد‌، يا سفيده روی کسی شود‌. به نظر ما در رابطه به دردناکترين مسايل و درباره بدترين کردار بدترين فرد نيز نبايد زبان دشنام را بکار برد و يا به حيثيت و کرامت انسانی تعرض نمود. ما اميدواريم آنانی که با ايشان مصاحبه مينماييم و نيز آنانی که مطالبی جهت نشر به ما ميفـرستنــــد‌،

آسمايی نشان داد که ميتوان ميان فرهنگ و سياست مرز قــايل شد‌، که ميتوان به کار فرهنگی پرداخت بی آن که در جار وجنجالهای سياستهای روز داخل شد و يا به جانبداری يکی از طرفهای درگير در منازعه جاری در کشور پرداخت‌، که هيچ نويد و پيام اميدوارکننده برای فردا ندارند‌.

آسمايی در آينده بيشتر از پيش خواهد کوشيد تا آيينه‌يی برای بازتاب کار و کوشش و کاميابيهای افغانها در عرصه های آموزشی‌، فرهنگی و شغلی باشد. نياز آن وجود دارد تا بيشتر از بيش به مسايلی ، که در مهاجرت پديد آمده و اثرات مخربی که اين مسايل بر زنده‌گی خانواده‌گی وارد مينمايد پرداخت‌.

آسمايی هم پل تماس و پيوند ميان آواره و پناهنده و فرهنگ ملی خواهد بود و هم پلی برای تماس و پيوند خود افغانها.

ما آرزومند و اميدوار همکاری و توجه بيشتر شاعران ، نويسنده‌گان ، ژورناليستان و ، دانشمندان و فرهنگيان افغان برای تنوع و بهبود نشرات آسمايی استيم‌ و باز همه آنها را فراميخوانيم تا آسمايی را به آيينه کار و کوشش مشترک برای خدمت به فرهنگ ملی مبدل سازند.

بايد بار دگر روشن سازيم ، که مطالب منتشره در آسمايی نظر نويسنده‌گان آنها را بازتاب ميدهد و لزوماً نظر آسمايی‌نميباشد.

ما با نظر آنانی که تصور ميکنند در اين برهه حساس آسمايی با نپرداختن به سياست از ادای وظيفه ملی طفره ميرود ، هيچ موافق نيستيم.. فرهنگ بنياد هويت و موجوديت هر ملت است‌. خدمت به فرهنگ خدمت به رستگاری و بهروزی ملی است‌ و ما آگاهانه خود را وقف خدمت در اين راه ساخته ايم‌. البته ما علاقه‌مند استيم تا صفحاتی را به مثابه تريبون آزاد برای بحث روی مسايل اجتماعی بگشاييم‌. و اما برای بحث علمی‌.

آسمايی در سال گذشته برابر با تواناييهای موجود ، چهار گام برداشت و اما برای رسيدن به جايگاهی که بايد به آن رسيد ، هنوزراه دراز در پيش است‌. آسمايی بايد نشريه‌يی به تمام معنی معاصر بشود. اين نياز و اين امکان وجود دارد. درسال گذشته ما به خواننده‌گان گفتيم که هرقدر به ما در جلب خواننده‌گان و مشترکين بيشتر کومک کنند همانقدر مجله بهتر به آنها تقديم خواهيم کرد. در اين راه هنوز سخن برای گفتن و کار برای کردن بسيار است‌.

يک نکته جدی چگونه‌گی برخورد سرمايه داران ، تاجران‌، فروشگاهها و صاحبان مشاغل است‌. ما در جامعه‌يی زنده‌گی مينماييم ، که فعاليتهای اقتصادی ، تجارتی و خدماتی ، اهميت پشتبانی از فرهنگ را برای حسن شهرت خود دريافته اند و ميدانند که حسن شهرت به معنی به دست آوردن درآمد بيشتر است‌.‌ما اعلام داشته ايم که آسمايی نشريه فرهنگی عام‌المنفعه و غير انتفاعی است‌. هر ذره عايد آن به مصرف خود نشريه ميرسد. پس شما با اعانه و بخصوص با ارسال اعلان‌ (‌آگهی) به فرهنگ ملی‌، که بيشترين زيانها را جنگ بر آن تحميل نمود، کومک خواهيد کرد و از اين طريق به حسن شهرت نزد خواننده‌گان آسمايی خواهيد افزود. ما در اين عرصه از کسانی که تاکنون به ما اعلان‌(آگهی‌) فرستاده اند سپاسگذاريم‌.

باز تکرار ميکنيم که آسيمايی نشريه فرهنگی آزاد ملی برای خانواده های افغان است‌. هر هموطن حق ابراز نظر و نقد و ارزيابی در مورد آن را دارد. ما در حد توان خواهيم کوشيد‌، تا نظرات ، خواستها و ذوق خواننده‌گان آسمايی را رعايت نماييم‌.