سرمقاله شماره دو م آسمایی- مارچ 1997

تعهد مااز همه مسلک ها ، طب نام مسلک بشردوستانه را کمايی کرده و طبيب به نگاه تقدس و سپاس نگريسته ميشود .

هدف به وجود آمدن طب و طبابت خدمت به تندرستی و زنده‌گی انسان است . سوگند بقراط که هر طبيب در پايان دوره تحصيل و هنگام آغاز کار مسلکی آن را ادا ميکند ، به گونه فشرده مکلفيت های اخلاقی طبيب را نشان ميدهد.

ما هم در هنگام بنياد گذاری مجله آسمايی ، تصميم گرفتيم تا اين کار را همانند سوگند بقراط بر تعهد مقدس اخلاقی استوار نگهداريم :

ــ هدف ما خدمت به فرهنگ ملی ، مردم ، کشور ، منافع ملی و حقيقت و ضرر نرسانيدن است ؛

ــ ما با حلقات مطبوعاتی و فرهنگی همدردی مسلکی داريم‌؛

ــ ما با حرمت به سابقه داران علم ، معارف ، ادب و فرهنگ‌‌، در پرورش استعداد های جوان هم خواهيم کوشيد؛

ــ آسمايی به مثابه نشريه فرهنگی ملی و آزاد بنياد گذاشته شده و وابسته به هيچ گروه حزبی ، سياسی و ايديولوژيک نميباشد ؛

ــ آسمايی خواهد کوشيد تا به حيث نشريه فرهنگی بين‌الافغانی رشد نموده و به آيينه کوششهای مشترک فرهنگيان و روشنفکران افغان مبدل گردد ؛

ــ آسمايی از منبع عوايد فروش و اعانه و کومک انفرادی علاقه‌مندان تمويل ميگردد و از هيچ دولت و سازمان سياسی کومک دريافت نکرده و دريافت نه خواهد کرد و هيچگونه کومک و اعانه را که بخواهد اصول و ارزشهای ياد شده در بالا را مخدوش سازد ، نخواهد پذيرفت‌.