سرمقاله شماره ی دهم آسمایی - مارچ 1999

آغاز سال نو با آغاز نو


خواننده گان گرامي ! اجازه دهيد در آستانهء سال نو 1378 خورشيدي و جشن باستاني نوروز از جانب خود و كليه همكاران مجلهء آسمايي براي هريك شما و براي خانواده هاي تان در سال نو تندرستي ، شادماني ، خوشبختي و موءفقيت آرزو نمايم و آرزومندي مشترك همهء شما و به يقين نياز و آرزوي قاطبهء مردم افغانستان را براي پايان كشتن افغان به دست افغان و جلوگيري از ويراني بيشتر كشور بيان كنم .
شمار مهاجران افغان در قاره هاي اروپا ، امريكا ، استراليا همين اكنون به چندين صد هزار نفر رسيده و بيشتر اين مهاجران را اشخاص تعليم يافته و تحصيلكرده تشكيل ميدهند و هزاران نفر از دانشمندان ، فرهنگيان و متخصصان رشته هاي گوناگون و از جمله كادر هاي داراي فهم و تجربهء حكومتداري را ميان شان ميتوان يافت . به يقين كه اين جمع اگر به خود تكاني بدهد و از زمينه ها و امكاناتي كه در برابر آن قرار دارد ، چنان كه شايد و بايد استفاده نمايد ، ميتواند در آينده نقش مهمي در بازسازي و نوسازي افغانستان ايفاكنند . و اما از سوي ديگر ميتوان ديدكه متأسفانه برغم وجود امكانات و توانايها ، نه تنها تأثير اين نيروي بالقوه بزرگ بر وضع در افغانستان محسوس نميباشد ، بل در حل مسايل زنده گي مهاجرت هم حتي از گروههاي مهاجرين كشورهاي منطقهء خود مان نيز هنوز بسيار فاصله داريم . شايد شما با اين نظر موءافق باشيد كه اثرات شوم انفجارات سياسي كه ما را به چهار گوشهء جهان پراگنده ساخته هنوز بر فضاي مناسبات ميان مهاجران افغان سايهء افگن است . آيا ميتوان اين وضع را دگرگون ساخت ؟
هر مهاجر افغان كه در مورد ارايهء پاسخ مثبت به پرسش بالا اراده كند ، ميتواند در حد خود سهم مثبتي در بهبود مناسبات ميان افغانها ايفا نمايد . البته در اين رابطه بخصوص از مسإولين رسانه هاي گروهي مهاجرتي بايد متوقع بود كه پيشگام شوند . به نظر ما ملاقات مسإولين رسانه هاي گروهي مهاجرتي افغاني و گفت شنود آنها به دور يك ميز و بر پايهء منافع مشترك افغاني ، به يقين ابتكار سازنده يي خواهد بود كه ميتواند اثرات و پيامدهاي بسيار مثبت براي آينده ملت و كشور ما داشته باشد . هدف ما از طرح اين پيشنهاد آن نيست كه گروه ديگري بر جمع گروهاي متخاصم موجود افزوده شود و يا جبههء نوي به طرفداري و يا مخالفت با كسي ساخته شود . هدف آن است تا با اين ابتكار ضربهء محكمي برديوارهاي جدايها كه بي آنهم ديگر بي بنياد شده اند ، فرود آيد . چنين ملاقاتي گامي خواهد بود براي فايق آمدن بر پيشداوريهاي متقابل ، گامي خواهد بود براي شناخت متقابل و اقدامي براي التيام و احياي رشته هاي ظريف مناسبات هموطني و رسانه هاي گروهي كه وسايل مفاهمه جمعي نيز اند اگر نيت كنند ، ميتوانند پل احياي تفاهم ، همبسته گي و يگانه گي ملي و آيينهء بازتاب آرزومنديهاي مشترك افغاني شوند .
ما از مسإولين رسانه هاي گروهي و از مسإولين انجمنهاي فرهنگي افغاني در آلمان براي يك چنين ملاقاتي دعوت ميكنم . آسمايي به حيث يك نشريه بيطرف ، مستقل و آزاد فرهنگي كه با طيف وسيع رسانه هاي گروهي و محافل فرهنگي افغاني روابط نيك و حسنه دارد ، افتخار خواهد داشت كه ميزبان اين چنين گردهم آيي باشد . به نظر ما در برابر همه رسانه هاي گروهي و انجمنهاي فرهنگي افغاني برغم هرگونه تفاوتها و اختلافهاي احتمالي در انديشه ها ، مرامها ، اهداف و ديدگاههاي شان ، مسايل مشتركي نيز موجود است ، كه ميتوان در بارهء شان به بحث و تبادل نظر پرداخت . گردهم آيي پيشنهادي و برگزاري آن در فضاي بردباري و احترام متقابل بايد نشان بدهد و اثبات كند كه افغانها صرفنظر از هرگونه اختلافي ميتوانند با هم در مورد مسايل مشترك شان به بحث و تبادل نظر بپردازند و گامهاي عملي مشتركي در تحقق وظايف مشتركي كه در برابر شان قرار دارد بردارند . پيشنهاد ما آن است تا در نخستين گردهم آيي روي مشكلاتي كه در عرصهء ارايه خدمات فرهنگي براي افغانها موجود است و از جمله دشواريهايي كه رسانه هاي گروهي مهاجرتي با آن مواجه اند تبادل نظر صورت بگيرد . به نظر ما در گردهم آيي همه شركت كننده گان بايد داراي موقف برابر باشند و هر گونه تصميم احتمالي نيز - اگر مثلاً قرار همه گان بر آن شد كه ميتوان و يا بايد يك سلسه تصاميم اتخاذ نمود - با وفاق كاملهء شركت كننده گان اتخاذ گردد .
ما از كليه اعضاي خانوادهء رسانه هاي گروهي مهاجرتي افغاني در آلمان و نيز از مسإولين انجمنهاي فرهنگي ميخواهيم تا پيشنهاد مطروحهء ما را مورد توجه قرار دهند .
هموطنان عزيز ! هر كدام ما به سهم خود ميتوانيم مظهر كار و كوشش سازنده براي آيندهء بهتر كشور و مردم خود باشيم . در گذشته تنها عدهء معدودي از هموطنان ما چانس سفر به غرب و چانس تحصيل در غرب را داشتند ، امروز چندصدهزار افغان كه در غرب مهاجر اند چانس آن را دارند تا تجربهء پيشرفته ترين كشورهاي جهان را از نزديك ببينند ، با فرهنگ و مدنيت غرب آشنا شوند و اگر بخواهند از بحر دانش معاصر مستفيد گردند و فرزندان شان چانس آموزش و تحصيل در غرب را دارند . اگر از اين امكانات استفادهء اعظمي را بكنيم و آن را در خدمت فرداي كشور خود قرار داده بتوانيم ، بيشتر از كشف ذخاير بزرگ نفت و گاز و يا طلا و الماس و امثالهم ، كه ثروتهاي پايان پذير اند ، ارزش خواهد داشت . تجارب مهاجرتها و تبعيدهاي معدود گذشته دو شخصيت بارز چون سيد جمال الدين و محمود طرزي را بوجود آورد . به يقين چانس آن وجود دارد كه از نوجوانان و جوانان ما كه امروز از بهترين امكانات و چانسها براي تعليم و تحصيل برخوردار اند ، فردا دانشمندان ، متخصصين و متشبثيني سر بلند كنند كه پل تماس و انتقال دانش ، تكنولوژي و مهارتهاي معاصر جهان به وطن خود شوند .
كوتاه سخن اين كه برغم همه دشواريهاي زنده گي مهاجرت و دوري از وطن و برغم همه موانعي كه سربلند كرده اند و مانع از آن ميشوند تا ما توانايهاي خود را همين اكنون مستقيماً در خدمت وطن ويران و مردم نيازمند خود قرار دهيم ، نبايد نااميد بود و نبايد از انجام آنچه كه همين اكنون در توان ماست و براي كشور ما اهميت دارد غافل بمانيم .
بياييد سال نو را به سال احياي روحيهء همبسته گي و يگانه گي ملي مبدل سازيم و باور كنيم كه هر گامي كه هريك ما براي بهبود مناسبات با يك هموطن افغان برميداريم ، براي بهبود مناسبات ميان افغانها مفيد خواهد بود .
امسال سال نو و نوروز نيز مانند خود ما در تبعيد از وطن قرار گرفته اند ، پس بياييد اين ياران مهاجرت را امسال با فايق آمدن بر پيشداوريها و گسترش زمينهء تفاهم متقابل ميان هموطنان افغان بهتر استقبال كنيم .
سال نو تان مبارك!
نوروز تان پيروز ، هر روز تان نوروز !