چند قلم عرض در بارهء ی یی که مرتکب شده ام ی ی ǐ یی ی
نقاشی روی ظروف سفالی
تابلوها

طرح ها