نوشتارها در سایر نشریات

 حوادث البانیا تهدید به آخرین پایگاه ستالینیزم در اروپا- اخبار هفته شماره 79 مورخ پنجشنبه 28 سرطان سال 1369

افغانستان- پرسش بود و نبود منتشره در مجله روشنی شماره اول سال 1997:

ص 1 ؛ ص 2؛ ص 3 ؛ ص 4 ؛ ص 5 ؛ ص 6

آسیای میانه- بخت و بدبختی افغانستان؛  منتشره در مجله روشنی شماره دوم سال 1997:
ص 1 ؛ ص 2؛ ص 3 ؛ ص 4

دیموکراسی- برخی نکته نظرها برای آغاز گفت و شنود- مجله روشنی شماره های 5-6 سال 1377:

ص 1 ؛ ص 2؛ ص 3 ؛ ص 4  ؛ ص 5 ؛  ص 6 ؛ ص 7