ش. شیرآغا در تریبون آزاد

کلینتونخند*

پردهء اول - سفر به اسراييل
ده همو شو و روزهايي كه كنگرهء امريكا سر امپیچ كدن كلينتون بحثه شروع كد ، او به اسراييل و فلسطين رفت. از همي مالوم ميشه كه كلينتون به حل مسألهء شرق ميانه اهميت زياد قايل اس . اما خبرنگارهاي شله ده اسراييل هم پشت ده پشت سر قضيهء مونيكا و امپيچمنت سوال پیچش كدن . فقط كه او به اسراييل آمده بود كه به سوالها ده باري مونيكا و امپیچمنت جواب بته .
مناسبات كلينتون و صدر اعظم اسراييل ده روي پرده دوستانه بود ، مگرم ميگن كه اصل گپها ره ده پشت پرده گفتن .
تا جايي كه عقل قاصر مه قد ميته ده مسألهء صلح اسراييل - فلسطين حتماً كلينتون مرد ميدان اس . مگرم ده مسايل مونيكايي ميتانم برتان بگويم كه نتنياهو مهارت زيادتر از كلينتون داره . نتنياهو هم يك مونيكا داشت ، مگرم وقتي قضيه افشا شد از خانم محترمهء خود كه هم جوان اس و هم مقبول عذر خاست . عذر نتنياهو قبول شد ، انتخاباته از بركت بم پراني احزاب تندرو مذهبي فلسطيني برد و از بركت ايتلاف با احزاب تندرو مذهبي يهودي اكثريت پارلماني به دست آورد و حالي اگه أي خشكه مقدسها برش راي اعتماد ندادن و سبب سقوط حكومتش شدن با مسايل مونيكايي ارتباط نداره ، بلكه گپ سر تجارتهاي سياسي اس و بس.


پردهء دوم - سفر به فلسطين


ده فلسطين از كلينتون كسي سوالهاي مونيكايي و امپیچمنتي نه كد .آخر كلينتون اولين رييس جمهور امريكا بود كه به فلسطين سفر ميكد و اولين رييس جمهور امريكا بود كه ده برابر پارلمان فلسطين صحبت ميكد . به نظر مه نقطهء اوج سفر همي صحبت ده پارلمان فلسطين بود . ده جلسه علاوه از اعضاي شوراي فلسطين تمام رهبري سياسي ، نظامي و مذهبي فلسطين و هم چنان شخصيتهاي اجتماعي و اقتصادي فلسطيني شركت كده بودن . اكثريت مطلق شان با لباسهاي تيرهء رنگ رسمي تيپ اروپايي ،  چند مرد هم با لباسهاي ملي ،  چند زن هم با حجاب اسلامي ، رهبران مذهبي مسلمان و عيسوي هم با لباسهاي عنعنه یی خودشان . و اما ياسرعرفات با لباس شبه نظامي و  چهلتار پلنگي هميشه گي خودش . هییت امريكايي هم لباس رسمي پوشيده بود و يك عضو يهودي  هییت شپوي سياه رنگي ره كه يهوديهاي مذهبي ميپوشن ده سر كده بود .

عرفات كه دل پر داره مثل هميشه نطق مفصل داشت و ده بخش تشكرات از كلينتون ، از امريكا ، از اروپا ، از روسيه ، از  چين ، از براداران عربي و خلاصه تقريباً از تمام دنيا تشكر كد و اما  چون مرد جهانديده و سياستمدار اس از برادر صدام حسين و برادر قذافي هیچ نامی نبرد و از نابرادر نتنياهو هم نه تشكر كد و نه مستقيم بدگويي . حضارهم دمبدم برش كف ميزدن .
كلينتون ده نطق خود حرفهايي حساب شده گفت و تالار هم برش بي حساب كف زد .
كلينتون : ما و فلسطينيها ده گذشته دشمن بوديم ...
تالار : كف زدنهاي ممتد.
كلينتون : ما و فلسطينيها حالا دوست ميشويم ...
تالار : كف زدنهاي ممتد .
كلينتون :‏ ده گذشته فلسطينيها ميدان هوايي نداشتند ...
تالار : كف زدنها ممتد .
كلينتون : حالا ميدان هوايي غزه فعال شده و طوري كه خبر شدم فارمهاي زياد تربيه گل در غزه ايجاد گرديده و اميدوارم فلسطين هميشه به دنيا گل صادر كند ...
تالار : كف زدنهاي ممتد .
كمره مينهايي تلويزيون CNN كه هر  چند لحظه كمره هاي خوده طرف خانم سوره عرفات متوجه ميساختن ، وقتي كلينتون از گل و بلبل صحبت كد براي مدت غيرعادي كمره را روي او متمركز كدن . . .
وقتي صحبت كلينتون خلاص شد ، به گمانم عرفات ميخاست از او مثل بعضي برادرها و رفقاي صميمي استقبال كنه و پيشاني ، كومه ها ،  چشمها ، بيني ، زنخ و شانه هاي كلينتونه ماچ كنه . و اما مثل ازي كه مشاورين كلينتون پيش از پيش او ره متوجه ساخته بودن و كلينتون ايتو همراي عرفات دست داد ، كه عرفات نتانه پلان خوده عملي بسازه . نتيجه اي كه عرفات ناچار دست كلينتونه روي قلب خود ماند تا از اي طريق آرزوهاي قلبي خوده برش بيان كنه .
خانم هلري كلينتون گر چه كه بسيار پير مالوم ميشد ، مگرم لبخند مليح بر لب داشت و همراي حاضرين بر شوهر محترم خود كف ميزد و يگان دفعه هم با  چلسي جان مصروف ميشد . هلري جان و  چلسي جان پتلون و لباس بسيار بسته پوشيده بودن تا به گمانم احساسات ميزبانهاي مسلمان خوده رعايت كنن . ده عوض سوره جان عرفات يك ميني ژوپ كوتاه پوشيده بود و پايه سر پاي انداخته و مثل گل گلاب تر و تازه و خشبو و شگفته همه زيبايي و جذابيتش آشكار بود و از حق نگذريم كمره مينهاي خوش ذوق امريكايي هم حق اي لطفشه ادا كدن . با ديدن سوره جان عرفات بايد تمام امريكاييها متوجه شده باشن كه بر خلاف پيشبيني هيتنگنتون ، جهان آينده جهان برخورد فرهنگها نخات بود ، بلكه جهان مبادلهء فرهنگها خات بود . . . البته عرض كنم كه سوره جان از يك خانوادهء ثروتمند عيسوي مذهبهاي فلسطيني اس و سالهاي زياد ده پاريس تحصيل كده و از فرهنگ فرانسه سير بهره برده . . . و اما ايتو مالوم ميشه كه زن جوان . جذاب و خواستني نتانسته عرفاته دوباره جوان بسازه . برخلاف دست و دهن عرفات سخت ميلرزيد - مالوم ميشه كه ده ماههاي آخر عرفات مريضيهاي سختي ره تير كده و پيري زودرس گريبانشه گرفته.
راستشه كه بگويم فكر ميكنم مشكل سوره جان و كلينتون يك رقم باشه - هر دو جوان و سرحال و هردو داراي همسر پير. و اما سوره خوشبخت اس - شرقيها عادت ندارن مسايل زنده گي خصوصي ره به اخبار و راديو و تلويزيون بكشانن . . .


پردهء سوم - موفقيت مشترك


پس از سفر فلسطين هنوز عرق پاي كلينتون خشك نشده بود كه باز مناسبات باتلر و گروه مفتشين ملل متحد با مقامات عراق خراب شد و از طرف دگه تاريخ ايمپیچ كدن كلينتون ده مجلس نماينده گان تعيين گردید . كلينتون امر بمباردمان عراقه داد و كشيتيها و طياره هاي امريكايي و انگليسي سه شب تمام عراقه بمبارد كدن . صحنهء بسيار جالب بود CNN بايد پردهء نشرات خوده  نيم ميكد تا تصاوير و اخبار مربوط به عراقه همزمان با اخبار و گزارشات ايمپیچ پريزدنت كلينتون ده مجلس نماينده گان كنگرهء امريكا پخش كنه .
دموكراتها هر قدر داد و فرياد كدن كه او بابا كلينتون سرقومندان قواي مسلح ايالات متحدهء امريكا اس و همي لحظه قواي مسلح امريكا مصروف لت كدن عراق صدامي اس و اي وخت و اي طريقهء بررسي مسألهء ايمپیچ كدن پريزدنت درست نيس . . . اما جمهوريخواه ها نه تنها هیچ پرواي داد و فغان دموكراتها ره نكدن بلكه اصلاً ابراز شك كدن كه مبادا كلينتون لت كدن عراق صدامي ره بر عقب انداختن پلان امپیچمنت به راه ننداخته باشه ، تا اي كه وزير دفاع كه خود جمهوريخواه اس توضيح داد و لوي درستيز و مردمهاي عاقل دگه . نتيجه اي كه مجلس نماينده گان از عمليات قواي امريكا ابراز پشتباني كد و هم در مورد ايمپیچ كدن پريزدنت كلينتون راي مثبت داد و دوسيهء كلينتونه بر محكمه كردن به مجلس سنا روان كد .
روسيه عليه حمله بر عراق اعتراض كد و به يك قسمت از قواي مسلح خود امر آماده باش داد . البته اي آماده باش بر دفاع از عراق نبود . هدف ايلسين اي بود كه بگويه هنوز زنده و به هوش اس و به پارلمان روسيه اخطار بته كه مثل كنگرهء امريكا ده فكر امپیچمنت ممپیچمنت نفته ده غير ازو باز تانك و توپ ايلسين خات بود و پارلمان روسيه .
پس از سه شو بمبارد ، امريكا و انگليس ، پايان موفقانهءعملياته اعلام كدن و گفتن به تمام اهداف تعيين شده دست يافتن . صدام حسين هم اعلام كد كه عراق ده مقابله با انگليس و امريكا پيروز شده و اعراب و جهان اسلام از خواب بيدار شدن . فكر ميكنم او هم يك اندازه حق داره - بر ازي كه مردم عراق و به خصوص مردم بغداد و بصره سه شو تمام از صداي انفجار بمبها و راكتها و هم صداي دافع هواي عراق خو كده نتانستن و ميليونها نفرهم كه بيدار بودن صحنه هاي جنگه كه از تلويزيونهاي خبري مستقيم نشر ميشد ، ديدن .
پيش از حمله به عراق 63 در صد مردم امريكا اجراات كلينتونه مثبت ارزيابي ميكدن . پس از حمله به عراق اي رقم به 73 درصد رسيد كه نقطهء اوج حمايت از كلينتونه نشان ميته .
لوي درستيز روسيه حمله به عراقه ناكام خاند بر ازي كه به گفتهء ازو از هر پنج راكت پرتاب شده يكي دقيق به هدف نخورده . به گمانم اگه از هر پنج راكت ،  چهار تا خطا ميكد و يكي به هدف ميخورد ده او صورت لوي درستيز روسيه عمليات نظامي ره مثبتــتر ارزيابي ميكد .
كنت ستار هم كه  چهار سال پيش پشت خانوادهء كلينتنه گرفت و كاره از موضوع معاملات املاك ايالت اركنساس شروع كد و سرتا پاي كار و پرداختهاي مالياتي خانم كلينتونه تفتيش كد و  چيزي نيافت ، بالاخره به هدف خود كه بي آب و بي آبرو كردن كلينتون دموكرات بود رسيد . اما نه ده معاملهء وايتواتر ، بلكه ده معاملهء رابطهء "نامشروع" كلينتون . اول خانم پاولا جونز سر كلينتون دعوا كد كه وقتي گورنر اركنساس بوده ميخواسته به يك طريق مخصوص از او كامجويي كنه . پس از او قضيهء مونيكا افشا شد و گپ نزديك امپیچمنت رسيد .
پاولا جونيز ، كه مالوم ميشه ده كار سرمايه گداري و تجارت و نفع و ضرر شم خوبي داره با گرفتن 750000 دالر از كلينتون ، از دعوا دست ورداشت و بيني خوده جراحي پلاستيكي كد كه مقبولتر شوه وحالي خوش و خوشوخت همراي شوي محترم خود زنده گي داره . فكر ميكنم اي كه كلينتون امپیچ شوه يا نه شه و هر مسالهء سياسي دگه كه ده امريكا اتفاق بفته بر پاولاخانم به مراد رسيده ارزشي نداره ...
و اما مونيكا ، كه دختر با تربيه تر اس يك كلمه گپ بد ده مورد كلينتن نه گفت و نه هم از او  چيزي خاست ، مگرم يك شركت مود به دستمزد گزاف او ره به حيث مانكن بر نمايش لباس استخدام كده و مونيكا جان كه مشهورترين خانم دنيا شده حالي مشغول كم كدن وزن خود اس تا به حيث يك مانكن خوش اندام ده نمايش شركت كنه .
ده اي بين وضع رسانه هاي گروهي امريكا و به خصوص تلويزيون بسيار جالب اس . اينها ميگن كه دنيا ده مورد اي مسأله سر امريكا خنده ميكنه - نه به خاطر كاري كه كلينتن كده بلكه به خاطر كاري كه با كلينتن ميشه ، اما باز هم شو و روز اي مسأله بخش بزرگ نشرات شانه تشكيل ميته . تلويزيونهاي خبري دنيا و تا يك اندازه هم تلويزيونهاي دگه از ماجرا فايده ميبرن - ده اصل پول نقش تعيين كننده داره نه اخلاق . هموتو افشاگريها ها و ماجرا ها و جنگها و جنجالها كه نباشه از  چي خبر و راپورتاژ تهيه كنن ؟! مثلاً اگه بگوين رييس جمهور امريكا معشوقه نداره ، دروغ نميگه ، همراي زن خود جنجال نداره ، سر صلح و جنگه با كسي نداره ، كشورهاي خورد و كلان ، زورآور و كمزور و پيشرفته و عقبمانده ره به يك  چشم ميبينه ، صبح مثل اولاد آدم بيدار ميشه و ميره سر كار و يك نفس و بي اشتباه كار ميكنه تا به شام و شام راساً پيش زن و اولاد خود ميايه و ده عمر خود هیچ گناه و خطايي ره مرتكب نشده و مثل اطفال معصوم و مثل عالما عالم و مثل حكما خردمند و مثل خر پركار اس ، اي نه خبر خات بود و نه هم ايتو گپها ره كسي خات شنيد و باور خات كد..


صحنهء آخر ـ چپه گرمك


و اما به گمانم ايمپیچ كدن كلينتن هم كار آسان نخات بود . همی حالي يك لست دراز اشخاص مهم از اعضاي كنگرهء امريكا و سياسيون دگه تيار شده كه هركدام شان روابط غير مشروع داشتن و يا كارهاي غير مشروع كدن.
اولين قرباني باب ستيفينگسون جمهوريخواه رييس منتخب مجلس نماينده گان اس كه قرار بود تا  چند روز آينده كار خوده آغاز كنه ، اما به علت افشاي روابط غيرمشروعش و دو رويي و رياكاري ده حملات سر كلينتون خودش مجبور به استعفا شد.
ميگن كه روابط نامشروع ريس كمسيون حقوقي مجلس نماينده گان كه مرد محترمي شناخته ميشه هم كشف شده . خلاصه اي كه اگه همه  چيز هموتو پيش بره ، اي پلته و  چراغ گرفتن كاره به جايي خات رساند كه مدعي ها خود هم به  چوكي متهم قرار بگيرن و رسوايهاي بزرگي به ميان بيايه و اعتماد مردم از همه سياسيون و ارگانهاي قدرت سلب شوه . به همي دليل دو رييس جمهور اسبق يعني جرالد فورد ( وارث نيكسون ) و جيمي كارتر مشتركاً پا به ميدان ماندن تا از طريق مصالحه و تفاهم از جنجالهاي تازه جلوگيري كنن .
يك مجله پورنوگرافيك به نام هاستلر Hostler كه روي پلي بايه سفيد كده به همه كساي كه همراي اعضاي كنكره و آدمهاي مهم امريكا روابط غير مشروع داشتن پيشنهاد كده كه ده برابر يك ميليون دالر خاطرات خوده ده اختيار اي مجله قرار بتن . لري فيلينت مدير مسوول  اي مجله ميگه كه از زمان اعلام جايزه تا حال بيش از دوهزار پيشنهاد دريافت كده . . به گفته شاعر "گر حكم شود كه مست گيرند در شهر هرآن چه هست گيرند"
.

***

* برگرفته از شماره نهم مجله آسمایی منتشره جنوری 1999