چغلی از شین شیرآغا


سرم قربان بچه
 

 

- پاپااااا ، ما ده افغانستان شوول ِ* داغيم ( داريم ) ؟
- جان پدر ده وختهاي گذشته كه جنگ نبود هر چيز داشتيم ؛ مگرم جنگ مُلك ما ره غَرَب و غُراب كد . . .
- پاپااااا ، ميفامين كه شوول ِ چيس ؟
- مالومدار كه ميفامم ، اي كه زبان آلماني ره نميفامم به اي معنا نيس كه بيسواد هستم و هيچ چيزه نميفامم !
- چتوغ مغدم افگانستان  ( مردم افغانستان ) از شوول ِ بد شان نميايه ؟
- اولا چندان خوش شان نميامد ، مگرم آهسته آهسته عادت كدن ، اول ده شهرهاي كلان و پسان پسان عين ده دهات اطراف مملكت . . .
- پاپاااا ، ببخشين يك پغسان  ( پرسان ) دگه هم داغم . . .
- پرسان كو جان پدر . مه بسيار خوش ميشم كه تو ده مورد افغانستان علاقه داري و ميخايي ده مورد وطنت بفامي .
- ده افگانستان لیسبین هم داغيم ؟
- جان پدر ، برت گفتم كه ده وختهاي پيش از جنگ هر چيز داشتيم ، مگرم اي روسهاي لعنتي و نوكرهاي شان ملك ما ره خراب كدن و همه چيزه تباه ساختن . . .
- مغدم لیسبینها** غه ( ره ) بد نميديدن ؟
- ده اولها چندان خوش شان نميامد ، اما آهسته آهسته ده شهرها يك چيز عادي شد ، خو ده بعضي جاهاي دور افتاده هنوز ده موردش حساسيت داشتن .
- پس مالوم ميشه كه مغدم افگانستان بسياغ تولغانس  ( تولرانس = بردباري ) داشتن . راستي نظغ ( نظر ) خود شما ده موغد  ( مورد ) شوول ِ ها و لیسبینها چيس ؟
- مالومدار كه نظر خوب دارم . . .
- مغه ( مره ) هيچ باوغم ( باورم ) نميشه. . .
- چي باورت نميشه ؟ مه خودم هم معلم  شوول ِ بودم ...
- اوه پاپااااا ، چي ميگين ؟! مثلي كه كدام كغوزس مسفغشتندس ( سوتفاهم بزرگ ) شده . . .
- چي ميخايي كه سند برت نشان بتم ، كه مه معلم شوول ِ بودم و ننه جانت هم معلم لیسبین ؟!
- او پاپاااا ،  شما چي ميگين !؟ مامان چتو لیسبین بوده ميتانه ؟! شما چتو شوول ِ بوده ميتانين ؟! ني ، ني ، اي يك گغوزس مسفغشتندس اس . . .
- چي ميسفرشتندس اس ، اينه باش كه مه از الماري برت اسناد رسمي ره بيارم ...
بيا سيل كو اي شادتنامهء مه اي هم شهادتنامهء ننه جانت ! بيا سيل كو ، بيا!
- اوكي ، دغست ، دغست ،  شما اجازه بتين ...
- اجازه بتم ، كه بگويي اي اسناد ده آلمان اعتبار نداره ...
- ناين ، ناين ، شما مغه يك دکيکه وخت بتين . اي سندهاي شما اعتباغ داغن ( اعتبار دارن ) اينه ايجه ده تغجمهء المانيش ( ترجمهء ... ) هم نوشته شده كه اعتباغ داغن . مگغم ( مگرم ) يك گغوزس  مسفرشتندس شده . . . مه بايد بغتان توضيح بتم كه سكول انگليسي كه ده آلماني برش شوله ميگن با شوول ِ فرک داره ، همتو هم ليسه بيخي دگه چيز و لیسبین دگه چيز. شوول ِ و لیسبین لغتهاي بسياغ دگه رکم ( رقم )  استن . . . چتو بگويم . . .
- اولاد آدم واري ...
-  بيته ( لطفاً ) پاپا کاغ ( قار ) نشين خو ، ده آلماني شوول ِ مردهاي همجنس بازه و ليسبي هم زنهاي همجنس بازه ميگن . . .
- خو چوچهء خر از اول همتو اولاد آدم واري ميگفتي ...
- مه خو ميخاستم ، مگغم شما نماندين . . .
- مرگ نماندي . . . چوچهء سگ تو ره چي به ايتو لغتاي چتي چتي كه ياد بگيري . . .
- مه خو نميتانم كه چشم و گوش خوده بسته كنم . ايجه ده آلمان ايتو چيزها عاديس ...
- مرگ عاديس . درد عاديس . چوچهء خر ، عوض ايتو چيزهاي چتي چتي برو علم ياد بگي ، تخنيك ياد بگي ... كمال ياد بگي ... ميفامي وختي كه ما فرهنگ و مدنيت داشتيم اروپاييها هنوز نام كلتور و مدنيته نميفاميدن ...
- اوكي ، اوكي ، اي گپها غه بغم ( اي گپها را برایم ) گفتين ...
- خير چرا پشت فرهنگ فاسد اروپايي ره گرفتي ، شو و روز مايكل جكسن و نمي فامم كي و كي ره ميشنوي . . .
- او پاپاااا ، مايكل جكسن دگه كهنه شده ...
- چرا موسيقي افغاني نميشنوي ؟! ميگفتي كه سي دي افغاني برت بخرم ، خوبترين سي دي هاي افغاني ره برت خريدم ...
- ها ن راستي ، همي خانندي افگاني كه ده كنسرتش  رفته بوديم و شما سي دي هايشه برم خريدين  مثلي كه شوول ِ هس ؟!
- اگه يك دفعهء دگه ايتو چيزه از دانت بشنوم باز گليت نباشه... خوب فاميدي ياني ؟! افغانها ايتو كثافتكاريها ره ندارن .
- خير اگه ايتور اس چرا ميخاند : او بچه جان او  بچه ، سرم کربان بچه... و كل مردم هم برش چك چك ميكدن ؟!...
- ... لعنت به كار بد شيطان ... اگه قسم خورده نمي بودم حالي باز ايتو يك شكم لغت ميكدمت كه او زدن دفعهء پيشتر يادت ميرفت ... بخي پيش ازي كه عاصي شوم از پيش چشمم گـُـم شو ... اگه ني باز پشت قسم و ...  هم نخات گشتم ... 
 
------------------------

* شوول ِ(Schwule = Gay ) : مرد همجنس باز

** لیزبین  ( Lesbien ) : زن همجنس باز

-----

 برگرفته از شماره 13 مجله آسمایی- جنوری 2000