فوتو گالری

برای دیدن تصاویر در اندازه ی بزرگ روی آن ها کلیک کنید

         

کودکی     

       

با پدرم

مادرم

هنگام تحصیل در پوهنتون کابل

      

با همصنفان  و استادان دوره مکتب

با دوستان دوره کودکی ، نوجوانی و جوانی ام خلیل یوسفی و مسعود یوسفی

   

با دوستانم در بامیان

حمید ، جمیل و حمید احمد

   

یوسف تره کی همصنفم در صنوف 3-5 مکتب تجربوی دارالمعلمین

               

هنگام تحصیل در بلغاریا

                      

                          

                  

با دوستان دوره تحصیل در بلغاریا

هنگام ماموریت در وزارت امور خارجه

                    

پس از معلولیت در افغانستان

                    

هنگام فعالیت های اجتماعی در آلمان

                    

       

هنگام تفریح در بحیره مدیترانه

             

در بحیره احمر

   

2008

      

2010

                     

                    

با اعضای خانواده