رسیدن: 14.01.2012 ؛ نشر : 14.01.2012

سرمقالهء لاس انجلس تایمز مورخ جمعه 11 جنوری 2013

مترجم  : سیدخلیل الله هاشمیان

کرزی با یک نظر تغییر یافته در امریکا مواجه میشود

 

هدف از بازدید زعیم افغان دریافت این اطمینان است که کمکها بعداز سال 2014 متوقف نشود، اما اوباما یک استراتیژی جدید در نظر دارد

حامدکرزی رئیس جمهور افغانستان در حالیکه مصروف جنگ با اشرار زورآور و هم در پی دریافت کمک از واشنگتن میباشد، بروز جمعه با رئیس جمهور اوباما ملاقات خواهد کرد. این ملاقات در حالی صورت میگیرد که قصر سفید میخواهد جنگ زمینی در افغانستان را بیک منازعه مشابه با جنگ مخفی در پاکستان متحول سازد.

حکومت اوباما بالای جنگجویان اسلامی که در حواشی سرحدات آزاد پاکستان مصروف جنگ میباشند، با استعمال حملات طیارات بی پیلوت بالای اهداف مشخص ، اشخاص و بعضی جرگه ها فشار وارد نموده، در حالیکه اعطای کمک نظامی و اقتصادی بحکومت پاکستان دوام داشته و افراد نظامی و (سی آی ای) نیز بطور مخفی در پاکستان در فعالیت میباشند .

اوباما احتمال دارد بعد از خروج اکثر یا همه عساکر امریکا از افغانستان در اخیر سال 2014، عین همان پالیسی را که در پاکستان تعقیب میکند، در افغانستان نیز اتخاذ نماید ، این مطلب از زبان کسانی شنیده شده که با طرز تفکر قصر سفید از نزدیک آشنا میباشند. پلان جدید قصر سفید مسیر دیگری را نسبت بمذاکرات سال گذشته تعقیب میکند، در آنوقت حکومت امریکا مصمم بود تا در بارهء اراضیی که عساکر امریکا اشغال نموده بود با حکومت افغانستان جور بیاید.

اولیای دولتی در واشنگتن گفتند تا کنون تصمیم گرفته نشده که چه تعداد عسکر امریکا در افغانستان باقی بماند، اما پلانهای در حال انکشاف مشعرند که اردوی مسلح افغانستان بسیار کم یا هیچ اسلحه هوایی یا توپخانهء ثقیل از جانب امریکا برای استفاده در جنگ بمقابل اشرار حاصل نخواهد کرد ، هکذا مقدار بسیار قلیل کمک تربیتی برای اردو یا پولیس ، آنهم از طریق قراردادیها دریافت خواهد کرد.
دولت امریکا در نظردارد ازهمان نوع عملیات نظامی که توسط طیارات بی پیلوت بمقابل اهداف مشخص و پایگاه ها و اجتماعات القاعده در جاهای دیگر استفاده میکند، بمقابل اجتماعات القاعده در افغانستان نیز استفاده کند. اما اولیای دولت گفتند که جنگ با طالبان بعد ازین هدف اردوی امریکا نمیباشد.

مشاورین عالیرتبه اوباما بطور خصوصی اخطار دادند که قصر سفید شاید تمام 66 هزارعسکر خود را که اکنون درافغانستان میباشند، خارج نماید. این سیاست جدید تغییر واضح است از موقفیکه سران ناتو در ماه می سال گذشته در شیکاگو گرفته بودند . در آن کنفرانس حکومت امریکا و شرکای ائتلافی اش تصمیم جدی برای دوام کمک و دوام تربیه عساکر افغانی بعد از سال 2014 ابراز داشتند.

اولیای دولت امریکا اکنون باین نظر میباشند که اردوی ملی و پولیس افغانستان با دریافت سالانه ملیاردها دالر از جانب واشنگتن و شرکای ائتلافی اش باید تنها گذاشته شود تا خود شان با اشرار مقابله کنند و مانع تسلط آنها بر کشور شوند و هم از رویکار آمدن یکنوع نظام جنگ سالاری و جنگ داخلی - مانند آنچه بعد از خروج عساکر شوروی در سال 1989 در افغانستان رخ داد و منجر بظهور و قیام طالبان گردید- جلوگیری کنند .

اولیای دولت امریکا میفهمند که طالبان و دیگر مبارزین مسلح شاید قسمتهای عمدهء خاک افغانستان را در سرحدات جنوبی و شرقی تحت کنترول در آورند، همانطویکه اسلامیست های مسلح در پاکستان قسمتهای سرحدات شمال غربی پاکستان را تحت کنترول دارند.

یک مامورعالیرتبه امریکا که در هیات مذاکرات با هیات افغانستان شامل است ، گفت که دولت امریکا حین مذاکره با شرکای ائتلافی خود در اروپا و دیگر کشورها بمشکلات برخورد، زیرا دول اروپایی قطعا رضائیت ندارند که بعدا ز سال 2014 که ماموریت ناتو خاتمه مییابد، در افغانستان بمانند.

دیروز از وزیر دفاع موقت ، آقای لیون پونیتا، پرسان شد که آیا این برای امریکا و متحدینش یک عمل ریالستیک است که همه عساکر خود را از افغانستان برون سازند، او گفت : اوباما تا حال تصمیم قطعی نگرفته " ما نمیخواهیم از همه قربانیهائیکه در مدت 0 1 سال گذشته داده ایم ، گریز کنیم."

کرزی که در سال آینده چوکی خود را ترک مینماید متوقع است که از ملاقاتهای خود در واشنگتن چنین نتیجه بدست آرد که قصر سفید را وادار به تعهد بوعده هایش بسازد که برای استقرار حکومت در افغانستان داده بود تا حکومت مرکزی سقوط نکند.

کرزی دیروز بعد از یک ملاقات تشریفاتی با وزیر دفاع در پنتاگون، بخبرنگاران گفت : " با کمکی که شما میدهید، افغانستان خواهد توانست برای مردم خود امنیت تامین و سرحدات خود را حفاظت نماید. و افغانستان بعد ازین هرگز مورد تهدید تروریستها قرار نخواهد گرفت ." اما اولیای دولت افغانستان میدانند که تسلط آنها بالای واشنگتن در حال فلج شدن قرار دارد، قسما باین خاطر که عساکر و پولیس افغان ، یا افغانهایی در لباس نظامی ، تعداد زیاد عساکر امریکایی و متحدینش را عمدا بقتل رسانیده اند.

یکعده مامورین دولت افغانستان در حال گرفتن احضارات و آماده گیها برای برون شدن عساکر امریکا میباشند تا بگروه های اشرار امیدواری مذاکرات موافقت آمیز را بدهند تا ازین طریق حکومت مرکزی کابل را پا برجا نگاه دارند. از جانب دیگر اولیای دولت امریکا هنوز در حال بحث و تصمیم گیری میباشند که چقدر عسکر بعد از سال 2014 درافغانستان باقی بماند.

مامورین پنتاگون بالای تعداد 6000 تا 9000 ا صرار دارند ، مشاورین قصیر سفید 3000 یا کمتر را تجویز میکنند. اخطارهای مشاورین قصر سفید که اوباما در نظرداردهمه عساکر خود را برون بکشد، شاید یک حیلهء مذاکراتی باشد تا کرزی را از مطالباتش منصرف سازد. موقف و تقاضای رئیس جمهور افغانستان معلوم است، اما او باید بعساکر امریکا اجازه بدهد تا از پایگاه های خود در خاک افغانستان برای عملیات خاص و جنگ توسط طیارات بی پیلوت استفاده بتوانند.

اما آقای ستیفن بایدل، یک متخصص ستراتیژی نظامی در موسسه مشاورتی مناسبات خارجی در واشنگتن میگوید که با ضعیف شدن القاعده ، و فشاریکه بالای اوباما از مدرک تقلیل بودجه ، خصوصا بودجه نظامی، وارد شده، شاید اوباما تصمیم بگیرد که افغانستاان برای امریکا بعد ازین آن قیمت حیاتیی را که سابق داشت دیگر ندارد.

در جملهء موضوعاتیکه قبل از سال 2014 باید تصفیه شوند، یکی تقاضای امریکا برای دوام صلاحیت برای اسیر گرفتن جنگجویان القاعده و سایر مظنونین واشرار در خاک افغانستان و دیگری مصئونیت کامل عساکر امریکایی در برابر محاکمه و مجازات شدن آنها در محاکم افغانستان میباشد ، دولت عراق که ازین امتیازات شانه خالی کرد ، عساکر امریکا در سال 2011 خاک عراق را ترک دادند. کرزی میخواهد موقف و صلاحیتی بالای چگونگی و ساحهء عملیات نظامی آیندهء امریکا در افغانستان داشته باشد. او رسما شکایات سر داده که در نتیجهء عملیات طیارات امریکا افراد ملکی در افغانستان بقتل رسیده ، و هم بالای عملیات تفتیش و تفحص شبانه عساکر خاص امریکا از خانه های افغانها انتقاد کرده است . از جانب دیگر کرزی تقاضا دارد که عساکرامریکا برای حکومت او کمکهای لوژستیکی و استخبارا تی ، طبی ، انتقالاتی و نیز کمک هوایی برای اردو و پولیس را انجام بدهد .

تورنجنرال محمد ظاهر عظیمی ، سخنگوی وزارت دفاع، میگوید که موضوع مسلح ساختن اردوی افغان در اول اجندای مذاکرات واشنگتن قرار دارد . او گفت : کرزی قبل از حرکت بطرف واشنگتن با جنرالهای خود چند بار دیده و از آنها فهرست ضروریات درجه اول اردو را گرفته است . اما اولیا ی نظامی امریکا میگویند که اکثریت اردوی افغان کم سواد بوده و از عهدهء استعمال و نگهداشت اسلحه ای که تقاضا کرده اند، برآمده نمیتوانند، اسلحه ای که آنها میخواهند شامل طیارات، توپخانه و تانک های نهایت عصری و مغلق (سوفستیکیتد)، همچنان وسایل استخباراتی مدرن میباشد که عسکر افغان شناخت و مهارت استعمال آنها را ندارد.

لوامشر آسترالیایی آدم فندلی معاون آوپراسیون ناتو در افغانستان میگوید : حکومت افغانستان اسلحه ای تقاضا دارند که توسط آن بر جنگ غالب شود، در حالیکه ناتواین نوع اسلحه را برای جنگ با اشرار مناسب نمیداند. او گفت " ما نمیدانیم چرا آنها اصرار دارند همان نوع اسلحه خاص را بدست آرند، و درین باره باید بین ما بحث و مذاکره صورت بگیرد."
یک تحلیلگر افغان بنام عمر شریفی که در انستیتوت امریکایی کار میکند، گفت که کرزی تحت فشار قرار دارد تا سعی و تلاش نماید که امداد نظامی و اقتصادی بعداز خروح عساکر امریکا قطع نشود... ختم