رسیدن: 13.01.2012 ؛ نشر : 14.01.2012

نشر مطابق به متن رسیده و بدون ویرایش

مترجم : دکتور سیدخلیل الله هاشمیان ( ترجمه از متن انگلیسی)

 

متن رسمی اعلامیه مشترک اوباما- کرزی مورخ 11 جنوری2013

 

بدعوت رئیس جمهور اوباما، رئیس جمهور کرزی و هیات معیتی او ازتاریخ 8 تا 11 جنوری 2013  از واشنگتن بازدید بعمل آوردند. بازدید رئیس جمهور کرزی  در مرحلهء خاص و مهمی  برای هر دو مملکت صورت میگیرد، زیرا هر دو جانب منحیث دو کشور مستقل  اقداماتی مبتنی بر شناخت منافع مشترک و امنیت مشترک یکدیگر، برای استحکام مزید مناسبات پایدار و باهمی را رویدست گرفته اند.

دو زعیم ، رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کرزی ، در ملاقات امروزی خود بالای ضرورت ستراتیژیک بمنظور تامین امینت ، استقرار و ترقی و سعادت افغانستان صحبت کردند و قرارداد ستراتیژیک منعقدهء  ماه می سال 2011  بین دو کشور را یکبار دیگر تائید نمودند. علاوتا  دو زعیم  درین ملاقات بالای  تفاهم مشترک  بمنافع و نظرات یکدیگر تاکید نمودند. دو رئیس جمهور مسایل مربوط بامنیت و اقتصاد افغانستان را در دوره، عبوری،  ترتیبات برای انتخابات،  تهدیدات و مساعدتهای ناشی ازین وضع در منطقه را مطرح ساخته و تعهدات مشترک برای تامین اهداف ستراتیژیک امریکا - افغانستان را تائید نمودند. این اهداف عبارتند از :  تامین صلح، امنیت،  سازش و آشتی ملی  و همکاری منطقوی، تقویت و استحکام موسسات دیموکراتیک درافغانستان، و کمک وهمکاری برای  انکشاف طویل المدت اقتصادی و اجتماعی درافغاسنتان .   

انتقال امنیت  :

دو رئیس جمهور در ملاقات شان  از اصلاحات مفید در زمینه امنیت افغانستان استقبال نمودند. دو زعیم از موفقیت های مزید قوای امنیتی افغانستان برای قبول مسئولیتهای مهم و کلیدی و ملاحظهء این واقعیت که در مهارت و قابلیتهای قوای امنیتی افغان رشد و پیشرفت قابل ملاحظه صورت گرفته، استقبال نمودند. قوای امنیتی افغانی بیشتر از توقعات اولیه ، اکثر عملیات امنیتی را در ماه جولای  2012 موفقانه انجام داده و اکنون حدود 80 فیصد عملیات کلیدی را بدست گرفته  است. در ماه فروری امسال،  در موازات با چهارمین مرحله انتقال،  قوای امنیتی افغان امیدوار است  امور امنیت حدود 90 فیصد نفوس  افغانستان را بدست بگیرد.

در موازات با اولیت های افغانستان،  سران ناتو در کنفرانس شیکاگو متعهد شدند تصمیم مهمی بگیرند که در وسط سال 2013 قوای ناتو از موقف جنگی بموقف حمایتی تغییر هدف بدهند. رئیس جمهور اوباما از آرزوی رئیس جمهور کرزی که این تحول در بهار امسال صورت بگیرد،  استقبال نموده که در نتیجهء آن اردوی افغانستان  موقف عملیاتی را در در سرتاسر افغانستان بعهده میگیرد و قوای ناتو بموقف مشاورتی قرار میگیرد . این تغییر مهم منجر باعلام آغاز پنجمین مرحله انتقال  و انجام آن خواهد شد که تطبیق آن  نظر بموافقهء جانبین در تابستان امسال صورت خواهد گرفت.

بهنگام تطبیق این تصمیم مهم ، اکثر عملیات یکجانبهء قوای جنگی امریکا باید خاتمه یابد، و قوای امریکا  گزمه های خود را از قریه های افغانستان برون میسازد. هر دو زعیم موافق میباشند  که چون اردوی افغانستان مسئولیتهای بیشتر امنیتی را بعهده میگیرند ، اصلاح و بهبود کیفیت اردوی افغان ، بشمول تهیه و تسلیمی سریع سلاح و تجهیزات به اردوی افغان،  بحیث یک رجحان کلیدی باقی میماند.

باساس پیشرفت قابل ملاحظ در سال 2012 برای انتقال مسئولیتهای اسیران افغان بدولت افغانستان، دو رئیس جمهور متعهد شدند که حراست اسیران افغان را در تحت حمایت دولت افغانستان قرار خواهند داد، با این اطمینان درعین زمان که اسیران خطرنااک از میدان جنگ  دور نگهداشته شوند. رئیس جمههور اوباما تعهد سپرد که کمک امریکا به امور زندانبانی در  افغانستان دوام خواهد داشت . دو رئیس جمهور هکذا تعهد شانرا باین امر تاکید کردند که با اسیران معاملهء قانونی و انسان دوستانه صورت بگیرد، و هم ارادهء خود را برای تامین اقدامات مناسب امنیتی برای حفاظت افراد نظامی ا فغان، امریکایی و ناتو تاکید نمودند.

انتقال امور اقتصادی  :

زعمای دوکشور انکشافات و دست آوردهای قابل ملاحظه در افغانستان در مدت ده سال گذشته، و ضرورت ادامهء این پیشرفت باساس یک اقتصاد شگوفان زیربنایی و خودکفایی مالی تا سال 2014  و حتی در جریان ده سال بعد از آن را تحت بحث قرار دادند. سترانیژی اقتصادی افغانستان مبتنی بر سرمایه گذاری بالای سرمایهء بشری کشور میباشد تا موسسات کشور را بطرف تولید  و تخلیق محیط مساعد برای انکشاف اقتصادی و سرمایه گذاری تشویق کند، سکتور خصوصی را بیشتر مجهز ساخته  و تشبثات  انفرادی را توسعه دهد، و از غنای طبیعی کشور برای ترقی و پیشرفت کشور استفاده کند. به این منظور،  روسای جمهور دو کشور تعهداتی را که در کنفرانسهای بن، شیکاگو و توکیو صورت گرفته ، بشمول کمکهای طویل المدت اقتصادی و امنیتی که در چوکات معاهدهء "حسابدهی دو جانبه توکیو" قبول شده، بار دیگر تائید نمودند.

رئیس جمهور کرزی بالای نظر خود اصرار ورزید که کمکهای جامعهء جهانی باید موثر، کافی و  دوامدار باشند، کرزی بالای اهمیت خاص اراده و تعهد دولت افغانستان برای اعمار یک جامعهء آرام و مستقر و دیموکراتیک ، مبتنی بر  حکومت قانون، احترام بحقوق همه اتباع افغانستان،  بشمول زنها، یک سیستم مستقل عدالت و حکومتداری خوب ، بشمول بهبود و ترقی امور اجتماعی و مبارزهء مشترک بضد فساد، تاکید نمود.

رئیس جمهور اوباما تعهد خود را برای کمک بمنظور استحکام استقرار و امنیت و انکشاف زیربنای اقتصادی افغانستان و تقویت اصلاحات در افغانستان بمنظور رویکار آمدن انکشاف و خودکفایی دوامدار، تکرار نمود. اوباما نتایج کنفرانس توکیو را تائید و تاکید کرد و باساس آن تعهد نمود که امریکا 80 فیصد امداد برای ضروریات حکومت افغانستان و حد اقل 50 فیصد کمک انکشافی  به بودیجه ملی افغانستان را تخصیص مینماید.

انتخابات سال 2014

در مدت ملاقات دو زعیم ، رئیس جمهور کرزی پلان  حکومت افغانستان را برای برگزارکردن یک انتخابات آزاد، عاری از ترس و تهدید، ملت شمول و دیموکراتیک در سال 2014 تشریح نمود. دو زعیم ترتیباتی را که برای انجام این انتخابات رویدست گرفته شده، بررسی نموده، موافقه کردند که ترتیبات و تطبیقات انتخابات باید توسط موسسات مستقل افغانی بنحوی انجام یابد که موسسات مذکور در یک پروسهء دموکراتیک  در تماس نزدیک با (legitimate stakeholders) سران شناخته شده و قابل اعتماد مردم باشند(1). رئیس جمهور اوباما از تاسیس کمیسیون مستقل انتخابات و آغاز انتخابات بتاریخ 5 اپریل 2014  برای انتخاب  رئیس جمهور و مشاورین ولایتی ، استقبال نمود و تاکید کرد که رول امریکا درین انتخابات این نیست که از کدام کاندید مشخص حمایت نماید، اما امریکا از براه افتیدن  یک انتخابات عادلانه و بداخل چوکات پروسه انتخابات حمایت میکند.

صلح و آشتی ملی  :

دو رئیس جمهور تاکید نمودند که روش حکومت افغانستان برای تامین صلح و آشتی ملی مطمئن ترین راه و طریقه ایست که منجر بختم اغتشاش و جنگ و رویکار آمدن استقرار دایمی در افغانستان و منطقه میشود. بملاحظهء پیشرفت در پروسهء صلح و آشتی ملی ، دو زعیم بالای اهمیت تسریع و تشدید این پروسه، بشمول اشتراک آن کشورهائ منطقه که سهم و رولی برای تحقق دادن پروسه صلح حکومت افغانستان بازی کرده بتوانند، تاکید نمودند. حکومت افغانستان از طریق شورای عالی صلح مساعی خود را برای تحقق دادن این پروسه صلح دوام خواهد داد. دو زعیم گفتند که آنها از تاسیس یک دفتر در دوحه بمنظور مذاکرات بین شورای عالی صلح و نمایندگان با صلاحیت طالبان، موافقت و حمایت دارند.  بارتباط این موضوع، دو زعیم از مخالفین مسلح تقاضا کردند تا به پروسهء سیاسی، بشمول تاسیس یک دفتر برای طالبان، شامل شوند. دو زعیم از حکومت قطر تقاضا کردند تا تسهیلات لازم را در زمینه فراهم نماید. هر دو زعیم    تاکید نمودند که نتیجه پروسه صلح و آشتی ملی هر طوری باشد، باید به دست آوردهای تاریخی افغانستان  در مدت ده سال گذشته ، بشمول  محافظت حقوقی که برای تمام اتباع افغانستان، اعم از زن و مرد، در قانون اساسی تامین شده، احترام قایل شوند.  منحیث یک شرط ، صرفنظر از نتایج هر پروسه ای که حاصل شود، طالبان وسایرمخالفین مسلح باید  به تشدد و اعتشاش خاتمه داده، مناسبات خود را با القاعده قطع نموده، و قانون اساسی افغانستان را برسمیت بشناسند.

مناسبات منطقوی  :

هردو رئیس جمهور به اهمیت رول منطقه بمنظور دستیابی افغانستان  به پیشرفت و ترقی و استقرار و آرامی تاکید نمود ند. بارتباط این اصل، رئیس جمهور اوباما از موقفی برای  افغانستان حمایت نمود که مساعی خود را بطرف انکشاف همکاری منطقوی متوجه ساخته، یک منطقه مطمئن ، عاری از افراط گری (اکستریمیزم)، عاری از غرایز (رادیکالیزم)، و منطقهء خواهان شگوفانی اقتصادی ، برای  خود بوجود آرد. هر دو زعیم از موقف کنونی افغانستان و رول آن منجیث نکتهء اتصال برای تجارت و عملیات اقتصادی در قلب قارهء آسیا رضائیت و حمایت نمودند. هر دو زعیم همچنین تائید نمودند که اهداف همکاری امریکا با افغانستان کاملا موافق با آرزوهای افغانستان برای استقرار مناسبات قوی و همکارانه با همسایه ها و همکاران منطقوی اش میباشد.

قرارداد امنیت دو جانبه  :

در حال انکشاف بیشتر همکاری امریکا با افغانستان، اضلاع متحدهء امریکا و افغانستان در انتظار توسعهء مزید همکاری در سایهء حمایت کمیسیون دو جانبه امریکا- افغانستان ، تا سال 2014  و بعد از آن، قرار دارند . رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کرزی خود را متعهد میدانند تا بزودی ممکنه قرارداد امنیت دو جانبه را منعقد سازند چونکه اطمینان دارند این قرارداد بمنفعت هر دو جانب میباشد. این دو زعیم بالای امکانات حضور امریکا در افغانستان بعد از سال 2014 نیز بحث کردند و آنرا ممکن یافتند، چونکه این دوام بنفع توانمندی و موثریت اردوی ملی افغان، و تولید فشار بالای بقایای القاعده  وهمبستگانش میباشد. ساحه و خصوصیات یک  قرارداد برای دوام حضور امریکا بعدا از سال 2014 در افغانستان ، تامین امنیت قانونی برای اردوی امریکا، و همکاری امنیتی بین این دو مملکت مسایلیست که در قرارداد امنیت دو جانبه تشریح و تصریح خواهند شد. جانب امریکا تاکید نمود که در صدد تاسیس پایگاه های دایمی در افغانستان نمیباشد.

تلخیص و نتیجه  :

رئیس جمهور اوباما از احترام خود برای حاکمیت ملی افغانستان  اطمینان داده و تاکید نمود که همینکه افغانستان مسئولیت کامل امنیت و انکشاف خود را بدست بگیرد، دولت امریکا بکمکهای خود بمردم افغانستان دوام خواهد داد. هر دو رئیس جمهور  به قربانیهای مردم افغانستان و افراد نظامی امریکا و همکاران بین المللی شان و مساعی صلحدوستانهء آنها بمنظور ساختمان یک افغانستان دارای استقرار، ترقی و آرامی و صلح که منجر به امنیت جامعهء جهانی میشود، ارج و احترام قایل شدند. اضلاع متحدهء امریکا و افغانستان  آرزو دارند بهمکاری مشترک برای  نیل به تعهد کامل همکاری پایدار،  دوام بدهند.

ختم

***

 (1) "legitimate stakeholders"  در امریکا اصطلاحیست  که در سپورتها و سایرمعاملات شرط بندی یک شخص شناخته شده و قابل اعتماد را انتخاب میکنند که هر جانب که برنده شود، جایزه را به او بدهد. من این اصطلاح را  "سران شناخته شده و قابل اعتماد مردم" ترجمه کرده ام . مردم و کمیسیون انتخابات میتوانند از سفیر امریکا در کابل تعبیر بهتر این اصطلاح را بپرسند. (هاشمیان) 

*

یادداشت مترجم :

1)  یادداشت مترجم: این ترجمه با ترجمه ایکه حکومت کابل کرده فرق دارد زیرا من از روی متن انگلیسی ترجمه کرده ام و من صلاحیت علمی در زبان انگلیسی دارم.

2) یک ضرب المثل اردو بیادم آمد که میگوید :  " سامانه بهوت بهوت ، مگر روتی کچ نهی ". (سامانه بسیار زیاد، اما نان خوردن درک ندارد) .  اعلامیه ء بالا بطور غیر معمول متن بسیار کشال دارد، و احترام زیاد برئیس جمهور افغانستان  و منافع افغانستان قایل شده است. اما چیز نوی در آن دیده نشد.

3) درین اعلامیه دولت امریکا بدادن اسلحهء مورد نیاز برای افغانستان تعهد نکرده بلکه این موضوع را " بحیث یک رجحان کلیدی باقی میماند" برای آینده گذاشته است . در صورتیکه امریکا از افغانستان برآمدنی باشد، مسلح ساختن اردوی افغانستان یک ضرورت حیاتی است . اطلاعات ما میرساند که پاکستان بامریکا اخطار داده که بافغانستان اسلحه ثقیله ، آن نوع اسلحه ایکه افغانستان از خود دفاع کرده بتواند ، ندهد . گویا امریکا حضور دوامدار خود را در افغانستان " سپر دفاع افغانستان"  و هم "سپر دفاع حکومت کرزی"  قلمداد کرده است. در سر مقاله لاس انجلس تایمز که ترجمهء آن دیروز تقدیم شد، نیز درین باره نکاتی ذکر شده است .

خدمتگار افغانستان سیدخلیل الله هاشمیان  - 2 1 جنوری 2013