نویسنده: لارن استارکی
برگردان: حمید پرنیان

منبع: رادیو زمانه
 

ورزیده گی در تفکر انتقادی

 

این مجموعه بر پایهی ترجمه‌‌ی آزاد از کتاب زیر عرضه میشود

Lauren Starkey, Critical thinking skills success in 20 minutes a day, New York 2010
 

 

۱. شناخت مساله

 

۲. تعریف مساله

 

۳. مشاهدهی هدفمند

 

۴. سازماندهندههای تصویری و فوران ایدهها

 

۵. تعیین هدف

 

۶. عیبیابی

 

۷. منابع دستیابی به اطلاعات

 

۸. ارزیابی حقیقت

 

۹. شگردهای اقناع کردن

 

۱۰. بازی ارقام

 

۱۱. نقش عواطف در تصمیم‌گیری

 

۱۲. استدلال قیاسی

 

۱۳. امکان خطا در استدلال قیاسی

 

۱۴. استدلال استقرایی

 

۱۵. خطاهای ممکن در استدلال استقرایی

 

۱۶. روش‌های منحرف ‌کردن افکار

 

۱۷. قضاوت شخصی

 

18. توضیح یا استدلال؟