رسیدن:  01.03.2014  ؛ نشر : 02.03.2014               

دستگير روشنيالی

چند نکته در مورد کمپاين تفکر، تحرير و عمل

در سايت وزين آسمایی مطلبی زير عنوان کمپاين تفکر، تحرير و عمل را مطالعه کردم. اين يک ابتکار خوب و قابل پشتبانی می باشد و من از آن پشتبانی ميکنم. اما در ارتباط با اين کمپاين می خواهم نظريات خويش را نيز ارايه کنم.

اول ـ در اولين جمله  ی کمپاين تفکر، تحرير و عمل گفته ميشود: مشکلات زنده گی زنان افغانستان یکی از معضلات بنیادی جامعه ی ما را تشکیل میدهد این يک واقعيت انکار ناپذير است. اما واقعيت درجه اول نيست. واقعيت تعين کننده هم نيست. مشکل اصلي زنان در افغانستان اينست که آنها تا هنوز مقام انسانی خويش را به دست نیاورده اند. زماني که در يک جامعه زن مقام انساني و حقوق انسانی نداشته باشد، مشکلات زنده گی اش چه گونه حل خواهد شد؟

دوم ـ مطلب از ... و متناسب با سطح رشد و انکشاف کشور... چيست؟

واقعاْ کدام رشد و کدام انکشاف؟

رشد و انکشاف اجتماعی و فرهنگی در سطحی قرار دارد که با زن چون يک شی معامله ميگردد و هر روز هدف تجاوز قرار داده ميشود. رشد و انکشاف سياسي در سطحی است که پارلمان افغانستان از تصويب قانون منع خشونت عليه زنان خوداری ورزيد. اگر کار و ابتکار متناسب با اين رشد ها و انکشاف ها باشد،‌ برای حل مشکلات زندگی زنان ده ها سال ديگر بايد انتظار کشيد.

سوم ـ در اين کمپاين از حقوق بشر و اعلاميه حقوق بشر که مقام انساني زن و ارزش های انسانی زن رت تثبيت و از آنها طور پيوسته و هميشه دفاع ميکند حد اقل تذکری به عمل نیامده است.

به نظر من حل مشکلات زنده گي زنان ضرورت الغای تمام اصول، رسوم و ... را به وجود آورده است که زن را به انسان درجه دوم پايین آورده است. به جای این اصول و رسوم منسوخ باید حاکميت ارزشهایی که مقام انسانی زن را تثبيت، تضمين و از آن دفاع ميکند،‌ برقرار شود .
*

لینک مطالب مرتبط به موضوع :

- کمپاین تفکر، تحریر و عمل