07.2014 .12

فرستنده: پوهندوی شیما غفوری

به نمایندگی از گروپ کاری کمپاین " تفکر، تحلیل و عمل "

 

فراخوان زنان افغان

 

سرزمین آبائی ما افغانستان از سالیان طولانی بدینسو، در نتیجۀ سیاست های خودخواهانه و سهل انگارانه، به بحران ها و تشنجات شدید داخلی و جنگ های خانمانسوز مواجه گردیده است.

با توجه به تلفات سنگین بشری، خسارات کمرشکن اقتصادی و صدمات همه جانبۀ سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی این بحران ها و با در نظرداشت اینکه ادامه و تشدید وضعیت کنونی میتواند به تکرار فاجعه در ابعاد بزرگتر  و با پیامدهای غیرقابل پیشبینی منتج گردد، توجۀ شما را به فراخوان ذیل جلب مینمائیم:

ما هر دو نامزد ریاست جمهوری را فرا میخوانیم تا:

احساسات و هیجاناتی را که اخیراً به دلایل مختلف در کشور بروز نموده است مهار کرده و در فضای سازنده به مذاکره و تفاهم بپردازند. با پذیرش ارجحیت منافع و مصالح ملی مردم افغانستان نسبت به هر منفعت و مصلحت دیگر، روی روش اصولی که نتایج نهایی انتخابات را برای هر دو تیم و مردم افغانستان قابل قبول گردانیده و حرمت رأی مردم را حفظ کند ، به توافق برسند.

 روشن شدن موارد تقلب و تفریق رأی پاک و ناپاک، به نفع دیموکراسی و نهادینه شدن باور مردم به مشارکت شان در مسایل سیاسی میباشد.  ما زنان میخواهیم تا این شرط در شمارش نهایی آراء عملی گردیده و بنیاد دولت آینده بر مبنای صداقت و شفافیت گذاشته شود.

 

ما روشنفکران و نظریه پردازان جامعه را فرا میخوانیم تا:

  در این لحظات سرنوشت ساز با حضور وجدان بیدار، جامعه را به جانب اتفاق، اتحاد و آرامش تشویق نمایند. 

در چند روز اخیر بعد از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، متاسفانه از جانب تعدادی از هموطنان ما به خصوص در شبکۀ اجتماعی فیس بوک طرح تجزیهء افغانستان با سرود ملی و بیرق جداگانه به نشر رسیده و هیاهوی را در این دنیای مجازی به پا نمود ه است.

این هموطنان باید بدانند که "گزینه تجزیه" و جنگ برادر کشی انتخاب مردم افغانستان نبوده و هرگز هم نخواهد بود. مردم  دو مرتبه با سهم گیری وسیع در انتخابات جاری، به جنگ و تشنج (نه) گفتند. ما از این نظریه پردازان و روشنفکرانی که اغلباً در خارج از کشور زندگی دارند، میخواهیم تا با همچو افواهات مردم را بیشتر از این به خاک و خون نکشانیده و آنان را قربانی امیال و آرزوهای خویش نکنند

مادر وطن هرگز آن فرزندان  خویش را که در این حساس ترین و مهمترین مرحلۀ تاریخ، زمینه را برای تشنج و تفرقه افگنی  و بالنتیجه  شرایط را برای تاخت و تاز دشمنان وطن میسر بسازند، نخواهد بخشید.

ما کلیه زنان افغانستان را فرامیخوانیم  تا:

به حیث شهروند، به حیث مادر ، خواهر و همسر فعالانه مردان را از توسل به خشونت باز دارند و بر همه جوانب ذیدخل فشار بیاورند تا با در نظرداشت مسئولیت های انسانی، افغانی و اسلامی خود به خصوص در این ماه مبارک رمضان، راۀ بروز فاجعه را بسته نموده و تمام توانایی شان را برای تحقق ارادۀ نیک مردم افغانستان و تامین آیندۀ بهتر متمرکز سازند.

گروپ کاری کمپاین " تفکر، تحلیل و عمل"

۲۰۱۴-۶-۱۲