04.2014 .26

نتایج انتخابات و واکنش های احتمالی - به دیموکراسی و التزام عملی در برابر قانون وفادار بمانیم

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را  چند دقیقه پیش اعلام کرد.  

آقای یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام ارقام نتایج اولیه در حضور ناظران انتخاباتی و خبرنگاران  گفت که آقای عبدالله (۴۴.۹)  درصد و آقای غنی (۳۱.۵)  درصد کل آرا را کسب کرده‌اند.

نتایج ابتدایی رسمی شمارش کامل آرای انتخابات ریاست جمهوری که چند دقیقه پیش توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد :

- عبدالله عبدالله : ۴۴،۹ ٪

- اشرف غنی احمدزی: ۳۱،۵ ٪

- زلمی رسول : ۱۱،۵ ٪

- عبدالرب رسول سیاف : ۷،۱ ٪

- قطب الدین هلال : ۲،۷ ٪

- گل آقا شیرزوی : ۱،۶ ٪

- داوود سلطانزوی: ۰،۵ ٪

- هدایت امین ارسلا: ۰،۲ ٪
*

طوری که از نتایج قسمی پیشین نیز انتظار میرفت ،‌ به رغم تفاوت در آرای دو نامزد پیشتاز هیچ یک نه توانسته اند اکثریت پنجاه درصد جمع یک را پوره کنند. به این ترتیب هیچ یک از نامزدها برنده نه شده و دور دوم انتخابات با شرکت عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برگزار خواهد شد.

بر اساس قانون، نامزدی که بیش از ۵۰ درصد آرا را به دست آورد، برنده شناخته می‌شود. حالا که آرای هیچ یک از نامزدها به این میزان نه رسیده، دور دوم انتخابات با اشتراک دو نامزدی که  بیشترین آرا را به دست آورده‌اند، باید در روز هفتم جوزا برگزار شود.

با وجود این، درصدی اعلام شده، نهایی نیست و کمیسیون شکایات انتخاباتی تا کمتر از بیست روز دیگر فرصت دارد تا به شکایت‌ احتمالی نامزدها درباره این نتایج رسیده گی کند و به این ترتیب احتمال تغییر نتایج اولیه انتخابات منتفی نیست.

**

اشتراک وسیع مردم - به رغم ریسک های امنیتی ،  وضع نامناسب جوی و تحمل دشواری پیمودن راه های دور و دراز تا مراکز رایدهی - در انتخابات ۱۶ حمل همه گان را دچار شگفتی ساخت. و اما شگفتی بزرگتر همانا رعایت نظم و ترتیب و داشتن بردباری در تحمل ایستادن در قطارهای دراز برای رسیدن نوبت رایدهی بود.

بدون مبالغه میتوان گفت که مردم بسیار  بیشتر از آن چی که نامزدان انتخابات ، ‌سیاستمداران دیگر ، تحلیلگران و ناظران انتظار داشتند ،‌ سهم شان را در امر انتخابات انجام دادند. مردم افغانستان به جهانیان نشان دادند و ثابت ساختند که نه تنها ظرفیت پذیرش دیموکراسی را دارند بل وسیعن و با اراده ی قاطع در این مسیر گام برمیدارند.

حال که نتایج ابتدایی شمارش تمام آرا رسمن اعلام شده است ،‌ نوبت نخبه گان سیاسی و به درجه ی نخست نامزدان ریاست جمهوری است تا مکلفیت خود را با مسوولیت پذیری تمام در برابر مردم و سرنوشت جامعه و کشور ایفا کنند. نامزدان اگر در مورد نتایج ابتدایی ملاحظاتی دارند باید مطابق به قانون و از مجرای قانونی عمل کنند . واکنش نامزدان روشنترین معیار  چی گونه گی تعهد آنان  در برابر سرنوشت ملی و اصول و موازین دیموکراسی خواهد بود.

این که آیا  واکنش  نامزدان ریاست جمهوری و هواداران شان   مایه های خوشبینی بیشتر برای رشد و بارور شدن فرهنگ دیموکراسی در افغانستان را فراهم آورده و همانند اشتراک وسیع مردم در انتخابات ۱۶ حمل همه ی ما و نیز جهان را با شگفتی مثبت مواجه  خواهد ساخت و یا خیر به زودی روشن خواهد شد.

به باور ما  گفتار و کردار نامزدان ،‌ تیم ها و هواداران شان باید خونسردانه و بر اساس خرد ،‌ وجدان و مسوولیت پذیری و در مطابقت با روحیه و متن قانون و اصول و ارزش های دیموکراسی باشد .  نهادهای مسوول نیز باید وظیفه  و مسوولیت سنگین ملی خود را دقیقن در مطابقت با قانون به پایان برسانند.

نه باید اجازه داده شود تا کسی شکوه انتخابات ۱۶ حمل را مخدوش بسازد- تنها در چنین صورتی است که میتوان نقش فعال و سازنده را در تامین منافع همه گانی مردم افغانستان ایفا نمود