08.07.2014

سیدحمیدالله روغ

 

هوشدار!

به روشنفکر وطن

انتخابات افغانستان به کشمکش کشانیده شد.

هیچ چیزی از انکشافات چند هفته و چند روز اخیر، برای هیچ  ناظر آگاهی غیرمنتظره نیست!!

همه چیزی که امروز در افغانستان روی صحنه شده، پیش ازین، به مقیاس وسیع تری، در سرتاسر شرق، روی نقشه شده است.

ده سال پیش  گفتیم که تجزیۀ افغانستان ممکن نیست، زیرا تجزیۀ افغانستان زلزله یی است که سرتاسر منطقۀ ما را  ازهم  می پاشاند. امروز سرتاسر منطقۀ ما ، در فروپاشی هایی لرزانیده می شود، که همه  عاملان آن ناظر و منتظر اند که افغانستان، چه وقت، به صحنه یی ازین صحنه سازی ها مبدل گردانیده می شود.

طراحان این نقشه ها اگر جهانی هستند، و یا منطقوی، و یا داخلی،‌ بدانند و آگاه باشند که در هیچ کشور شرق، عنعنۀ وطنی به پایۀ افغانستان نیرومند نیست! و تاریخ هیچ امپراطوریی که به افغانستان گذر کرد، بی گزند نیست!

این درست است که حریق بزرگی به سوی ما  وزانیده می شود، و اما  این هم درست است که غیر از خود ما در این میان هیچکس ذی نفع نیست که افغانستان چون کانون اصلی این حریق  سوزانیده نه شود.

 

همه چیز به خود ما افغانان باقی مانده است!!

 

حق طلبی قومی !! چند تن، درین میدان ِعجیب، حتی به  نمایش عجب و رجب مشابهت نمی رساند. آنچه چند تن میکنند نه تراژیدی است، نه کمیدی است؛ این یک سقوط در خجالت است.

 

هوشدار به روشنفکر وطن!!

راه خود را از راه  بی وطنان جدا بسازید!!

سرنوشت وطن را در دست بازیگران نه گذارید!!

خداوند هم مردمی را نجات نمی دهد که این مردمان، خودشان تصمیم گرفته باشند، که بازیچه باشند؛ نه یکبار بازیچه باشند، نه دوبار بازیچه باشند، بل همیشه بازیچه باشند.

هوشدار و بازهم هوشدار به  روشنفکر وطن !!

بازیچه هایی که قیافۀ حق به جانب می گیرند، بازیچه های فقط مضحک تری هستند!!

تاریخ این بازیچه ها، تاریخ مضحکان است!!

به چند تن که کیسۀ قوم را بریدند، نه باید مجال داد که تقویمِ  کبیسه را  دریدند!

هوشدار به روشنفکر وطن !!

هوشدار که  چند تن بی وطن، گلوی خود را باد می دهند که تا وطن شما را برباد می دهند، هوشدار که اینانی که  قوم را به قال کاشته اند، اینان وطن تو را به چال گذاشته اند!!

هموطن! کسانی که در کار شده اند تا جغرافیای شما را قیچی کنند، اصلا می خواهند تاریخ شما را دچار هیچی کنند!!

هوشدار و باز هم هوشدار  که ژاژخایی این چند تن به هیچ رهایی نمی رسد!!

در یک وطن مشترک جای برای هیچکس تنگ نیست؛ در یک وطن مشترک زیستن برای هیچکس ننگ نیست!!

وطن خود را آن گونه  بسازیم که برای همه جایگاهی شایسته باشد!!

هوشدار که  در وطن ما انتخاب در میان این قوم و آن قوم نیست؛ انتخاب در میان جنگ و صلح است؛ انتخاب در میان دزدی و قانون است؛ انتخاب در میان ویرانی و آبادی است!!

هوشدار به هرچه روشنفکر افغان که در کوچه های اروپا و امریکا در پس دریچه نشسته اند!!

روشنفکران!!

به وطن تان بروید!!

مردم تان را به میدان بکشید. مردم باید نشان بدهند که  حاکمیت  و حکومت را آنان  برقرار می کنند!

این مدعیان که می پندارند سبزۀ پیچک هستند، اینان خود را در آیینۀ مردم ببینند، تا بدانند که چه کوچک هستند!

مردم اینان را در انتخابات گماشته اند؛ اما مردم ، وطن خود را برای اینان نه گذاشته اند!!

از نام وطن در برابر هر چه  بدخیم و دژخیم ، صفوف در صفوف ، صف ببندید!!

روشنفکران!!

سر خود را بر کف ببندید!!

اما وطن تان را ، در صدف ببندید!!

این که آیا شما وطنی در فردا دارید، و یا نه، به این مربوط می شود که شما امروز نهضت وطنی وهموطنی برپا دارید، و یا نه !!

لحظاتی هستند که  غفلت در آن لحظات را تاریخ نمی بخشد.

این لحظات اینک فرا رسیده اند!!

پیش تر از این که آینده چگونه باشد، سوال درین است، که آینده باشد!!

که هرگاه آینده یی نباشد، پس "چگونه" ، چگونه باشد؟؟

وطن خود را محکم کنیم

تا هر ظن خود را مستحکم کنیم!