23.12.2014

عصمت کوهسار

 

سند‌های محرم: بازداشت هزاران متهم به هراس‌افگنی در بیش از 3 سال اخیر

 

هفته‌نامۀ 2014، به سندهایی محرم دست یافته که نشان می‌دهند در بیش از 3 سال گذشته، 13624 نفر، به اتهام فعالیت‌های هراس‌افگنانه، از سوی نیروهای امنیتی افغان گرفتار شده‌اند. از این میان 442 تن، شهروندان خارجی بوده‌اند. هرچند روشن نیست که این بازداشت شده‌گان با چه سرنوشتی روبه‌رو شده‌اند و آیا هنوز هم در بند به‌سر می‌برند یا نه!

این یافته‌ها، آشکار می‌سازند که از آغاز سال 1390 هجری خورشیدی تا اخیر ماه میزان امسال (1393)، نظامیان افغان توانسته‌اند تا از وقوع 13775 رویداد هراس‌افگنی، به شمول 165 حملۀ انتحاری، جلوگیری کنند.

از سویی هم در عملیات‌های نظامی، در این مدت، 269 واسکت انتحاری، 38 موتر پُر از بمب و 295969 کیلوگرام مواد انفجاری، به دست آمده‌است.

بربنیاد این مدارک محرم، در اوج تلاش‌ها، برای پیوستن مخالفان مسلح دولت به روند صلح، در بیش از 3 سال اخیر، تنها 4726 مخالف، از جنگ دست کشیده، با دولت یک‌جا شده‌اند.

همچنان در این سند‌ها، از بازداشت 925 تن - که 30 شهروند خارجی هم در میان شان بوده - در پیوند با قاچاق جنگ‌افزار، مواد مخدر، آثار باستانی و انسان، پرده‌برداری شده‌است.

به دام افتادن 1251 نفر، به شمول 12 شهروند خارجی، در پیگیری قضایایی چون قتل، آدم‌ربایی و دزدی؛ با دستگیری 909 تن دیگر (در این‌شمار، نیز پای 59 شهروند خارجی، در میان است) به اتهام جعل‌کاری، رشوه‌ستانی و حیف‌ومیل دارایی عامه، بخشی دیگر از این مدارک را می‌سازد.

در کنار این‌ها، 261 شهروند خارجی که قصد داشتند به گونۀ غیرقانونی به افغانستان وارد شوند، نیز از سوی نیروهای امنیتی این کشور، بازداشت شده‌اند که 198 تن شان، پاکستانی و 45 نفر هم، ایرانی بوده‌اند.

آنچه که در ادامۀ این نوشته آمده، جزییات بخشی از این سندهاست که در بخش‌های جداگانه و با درج سال رُخ‌داد آن، نگاشته شده ‌است.

***

1- بازداشت متهمان به هراس‌افگنی و جرایم سیاسی

در بیش از 3 سال؛13264 نفر (442 شهروند خارجی)

----------------------------------

سال 1390؛ 2901 داخلی و 97 خارجی

انتحارکننده‌گان/ 26 داخلی و 11 خارجی

فعالیت‌های انفجاری/ 1800 داخلی و 37 خارجی

حمله‌های مسلحانه/ 96 داخلی و 2 خارجی

آدم‌ربایی/ 235 داخلی و یک خارجی

جاسوسی/ 14 داخلی و 6 خارجی

فعالیت‌های تبلیغاتی/ 16 داخلی

همکاری با مخالفان مسلح دولت/ 302 داخلی و 6 خارجی

نگهداری جنگ‌افزار و مواد انفجاری/ 93 داخلی و یک خارجی

عضو طالبان/ 54 داخلی و 4 خارجی

عضو حزب اسلامی گلبدین حکمتیار/ 4 داخلی

عضو القاعده/ 2 داخلی و 2 خارجی

زیر پیگرد/ 18 داخلی

مشکوک/ 241 داخلی و 27 خارجی

----------------------------------

سال 1391؛ 3795داخلی151 خارجی

انتحارکننده‌گان/ 57 داخلی و 11 خارجی

فعالیت‌های انفجاری/2677 داخلی و 97 خارجی

حمله‌های مسلحانه/143 داخلی و یک خارجی

آدم‌ربایی/ 230 داخلی و یک خارجی

جاسوسی/15 داخلی و 7 خارجی

فعالیت‌های تبلیغاتی/ 15 داخلی

همکاری با مخالفان مسلح دولت/263 داخلی و 9 خارجی

نگهداری جنگ‍‌افزار و مواد انفجاری/ 103 داخلی

عضو طالبان/88 داخلی و 5 خارجی

عضو حزب اسلامی گلبدین حکمتیار/یک داخلی

زیر پیگرد/7 داخلی

مشکوک/196 داخلی و 20 خارجی

----------------------------------

سال 1392؛ 3589داخلی و 84 خارجی

انتحار‌کننده‌گان/ 24 داخلی و 5 خارجی

فعالیت‌های انفجاری/ 2606 داخلی و 54 خارجی

حمله‌های مسلحانه/86 داخلی و یک خارجی

آدم‌ربایی/351 داخلی

جاسوسی/ 15 داخلی و 4 خارجی

فعالیت‌های تبلیغاتی/ 16 داخلی

همکاری با مخالفان مسلح دولت/ 262 داخلی و 9 خارجی

نگهداری جنگ‌افزار و مواد انفجاری/ 120 داخلی

عضو طالبان/18 داخلی

عضو حزب اسلامی گلبدین حکمتیار/7 داخلی

زیر پیگرد/18 داخلی

مشکوک/66 داخلی و 11 خارجی

----------------------------------

سال 1393 (از اول حمل تا اخیر میزان)؛ 2537داخلی و 110 خارجی

انتحارکننده‌گان/ 21 داخلی و 5 خارجی

فعالیت‌های انفجاری/1801 داخلی و 74 خارجی

حمله‌های مسلحانه/111 داخلی و 4 خارجی

آدم‌ربایی/164 داخلی و 2 خارجی

جاسوسی/8 داخلی و یک خارجی

فعالیت‌های تبلیغاتی/ 16 داخلی

همکاری با مخالفان مسلح دولت/249 داخلی و 10 خارجی

نگهداری جنگ‌افزار و مواد انفجاری/55 داخلی

عضو طالبان/6 داخلی

عضو حزب اسلامی گلبدین حکمتیار/4 داخلی

عضو القاعده/ یک داخلی و 3 خارجی

زیر پیگرد/9 داخلی

مشکوک/92 داخلی و 11 خارجی

***

2- جلوگیری از رویدادهای هراس‌افگنانه

شمار: 13775 رویداد ( در بیش از 3 سال)

در سال 1390/ 2829 رویداد

در سال 1391/ 3997 رویداد

در سال 1392/ 4261 رویداد

در سال 1393 (از اول حمل تا اخیر میزان)/ 2688 رویداد

----------------------------------

شمار حمله‌های انتحاری: 165

در سال 1390/ 41 حمله

در سال1391/ 68 حمله

در سال1392/ 29 حمله

در سال1393/ 27 حمله

----------------------------------

شمار واسکت‌های انتحاری به دست آمده در بیش از 3 سال: 269

شمار موترهای پُر از بمب: 38

مواد انفجاری به‌دست آمده/ 295969 کیلوگرام

***

3- روند صلح

شمار مخالفانی که در این مدت از جنگ دست کشیده‌اند:4726 نفر

4501 عضو طالبان

131 عضو حزب اسلامی گلبدین حکمتیار

94 مسلح غیر مسوول

***

******

*********

4- قاچاق

در 3 سال؛925 نفر، به شمول 30 شهروند خارجی

----------------------------------

سال 1390؛ 194 داخلی و 3 خارجی

جنگ‌افزار و مواد انفجاری/ 97 داخلی و یک خارجی

آثار باستانی/ 9 داخلی

قاچاق انسان/ 4 داخلی و یک خارجی

مواد مخدر/ 84 داخلی و یک خارجی

----------------------------------

سال 1391؛ 156 داخلی و 22 خارجی

جنگ‌افزار و مواد انفجاری/73 داخلی و 2 خارجی

آثار باستانی/4 داخلی

قاچاق انسان/6 داخلی و 18 خارجی

مواد مخدر/73 داخلی و 2 خارجی

----------------------------------

سال 1392؛ 410 داخلی و 4 خارجی

جنگ‌افزار و مواد انفجاری/78 داخلی و یک خارجی

آثار باستانی/33 داخلی

قاچاق انسان/33 داخلی و 2 خارجی

مواد مخدر/266 داخلی و یک خارجی

----------------------------------

سال 1393 (از اول حمل تا اخیر میزان)؛ 135 داخلی و یک خارجی

اسلحه و مواد منفجره/48 داخلی

آثار باستانی/8 داخلی

قاچاق انسان/21 داخلی و یک خارجی

مواد مخدر/58 داخلی

***

5- جرایم سازمان یافته

در بیش از 3 سال؛909 نفر (59 شهروند خارجی)

----------------------------------

سال 1390؛ 171 داخلی و 24 خارجی

جعل و تزویر/ 105 داخلی و 24 خارجی

رشوه‌ستانی/ 49 داخلی

حیف‌ومیل دارایی عامه/ 17 داخلی

----------------------------------

سال 1391؛ 242 داخلی و 10 خارجی

جعل و تزویر/166 داخلی و 10 خارجی

رشوه‌ستانی/ 46 داخلی

حیف‌ومیل دارایی عامه/28 داخلی

----------------------------------

سال 1392؛ 283 داخلی و 18 خارجی

جعل و تزویر/212 داخلی و 18 خارجی

رشوه‌ستانی/50 داخلی

حیف‌ومیل دارایی عامه/ 21 داخلی

----------------------------------

سال 1393 (از اول حمل تا اخیر میزان)؛ 156 داخلی و 7 خارجی

جعل و تزویر/107 داخلی و 7 خارجی

رشوه‌ستانی/ 40 داخلی

حیف‌ومیل دارایی عامه/9 داخلی

***

6- دیگر جرایم (قتل، دزدی و...)

در بیش از 3 سال؛ 1251 نفر، به شمول 12 خارجی

سال 1390/ 296 داخلی و یک خارجی

سال 1391/ 376 داخلی

سال 1392/ 332 داخلی و 8 خارجی

سال 1393 (از اول حمل تا اخیر میزان)/ 235 داخلی و 3 خارجی