رسيدن به آسمايی : 23.05.2007   ؛ نشر: 24.05.2007 

 

این شتا ب و آن کاهلی

پس از بیشتر از چارماه و باوجود رأی گیری های مکرر، ولسی جرگه نتوانست بر سر انتخاب نایب دوم مجلس به توافق برسد،زیرا باوجود تشریفاتی بودن وبی اهمیت بودن این پست، افرادزیادی مایل  هستند به آن دست یابند. حتی برسر همین مسئله یعنی رسیدن به همین مقام میان آقای احمد بهزاد وآقای محقق که همراه وهم حزب بودند رقابت و اختلاف افتید و فاصله ایجاد شد. در همین رابطه مانند موارد دیگر سوء استفاده از ...ادامه...

 

رسيدن  : 19.05.2007 ؛ ساعت  13:17:12  ؛ نشر: 19.05.2007 ؛ ساعت  13:51:15

دشمن طاووس آمد پر او

تصمیم ولسی جرگه در سلب اعتماد از داکتر سپنتا وزیر خارجه افغانستان، یکبار دیگر این حقیقت را اثبات کرد که درحاکمیت بی نظام جمهوری پا درهوای افغانستان، هیچ تضمینی برای کسی که می خواهد با سرمایه حسن نیت و حتا وارسته گی و پاکدامنی و بدون وابسته گی به این یا آن قدرت و فارغ از جناح بندیهای رایج به انجام کاری بپردازد جایی وجود ندارد. سپنتا با اعتقاد به امکان اصلاح از درون و با تکیه بر مایه های علمی و اکادمیکی که داشت، میکوشید راهی را به سوی اصلاح بکشاید. عامل دیگری که وی را برمی انگیخت تا به درون حکومت پا بگذارد و به ویژه وزارت خارجه را مناسبتر تشخیص دهد ، القای ضرورت... ادامه...

 رسيدن به آسمايی :06.04.2006 

 آموخته خور به از ميراث خور 

 چند نکته در مورد مناسبات افغانستان و پاکستان

کوششی برای تأمین عدالت

یا پوششی برای کتمان جنایت

خشونت و بنیادگرایی

 ‎7. ‎Februar ‎2006

درختها ايستاده مي ميرند

در ادامه ي " گله های سراسر جهان متحد شوید"

‎23. ‎November ‎2006

فصل زرد-شعر

3. ‎Februar ‎2007

شباهنگ

 ‎20. ‎Dezember ‎2006
باور
, ‎30. ‎Januar ‎2007

 آن غریب شبرو بی همتا

 ‎29. ‎Dezember ‎2013

امضاي کرزي برپاي " قانون نقطه پايان " ديگري

در رسانه های دیگر

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

آثار قسیم اخگر

رسيدن :  04.02.2007؛‌  نشر: 04.02.2007
 

آسيب شناسی جنبش روشنفکری در افغانستان

متن  فشرده يی از  جزوه  يی  زير عنوان " ستاره های بی دنباله اثر آقای قسيم اخگر در مورد سیر جنبش روشنفکری . اين متن قبلاً به صورت سخنرانی از سوی نويسندهء آن در کابل ارايه شده است و اينک در آسمايی منتشر می شود.

***

 نشر در آسمايی:20.03.2007
 

راه گنجشکک

سرانجام و پس از دوهفته تأخیر، آقای کرزی مصوبه شورای ملی درمورد عفو ناقضین حقوق بشر و مرتکبین جنایات جنگی را با مختصر تعدیلی که صرفاً جنبه صوری دارد و محتوای آن هیچ تغییری نپذیرفته است ، توشیح نمود. به نظر می رسد که آقای کرزی تحت تاثیر قدرت نمایی رهبران احزاب جهادی و قوماندانان تفنگی... ادامه ...

 

مواصلت به آسمايی : 15.03.2007  نشر در آسمايی : 15.03.2007

 خيز دوم

(تشکيل جبهه مشترک فرماندهان جهادي با کمونيستهاي سابق)

کابل - 04.02.2007

 

بحران بر ما است یا از ما؟

 بخش نخست

آشنای دیرین سالم حمید الله روغ با طرح این سوال که : در این سی سال جنگ و بحران ، چه قدر از این همه حوادث واقعاً محصول خود ماست ؟ و به بیان دیگری : آیا و تا چه حدی بحران ما اساساً یک بحران افغانی است؟ بر دردی انگشت گذاشته است که بسیاری از نویسنده گان هم روزگار ما نالیدن از آن را به مصلحت نمی بینند و یا بر اساس این آموزه که عامل خارجی هر چه باشد نقش ثانوی دارد و نقش اساسی را در هر تحولی عامل یا عوامل داخلی بر عهده دارند طرح چنین سوالاتی را به جد نمی گیرند. این البته....ادامه...

 

کابل -21.02.2007

بحران بر ما است یا از ما؟
بخش دوم و پايانی

... البته کوشش هایی نیز همیشه از بالا وجود داشته است که برای این من های جدا از هم هویتی بسازند و با آن این من ها را به عنوان یک کل واحد تعریف نمایند ، بی آن که این کوششها به نتیجه يی برسد زیرا در این کوششها ما یعنی همین من ها نقشی منفعل و اثر پذیر داشتیم وهم چون ماده خامی تلقی می شدیم و هنوز هم می شویم .از همین سبب است که اکنون هم آقای کرزی و همدستانش از ملت سازی سخن میگویند. گویی ملت نیز کوکاکولا یا همبرگر و مکدونالد است که نقشه و فورمول ساختن آن را نیز از خارج میشود وارد کرد و اجزای آن را با چسپ خارجی...ادامه ...