24 اگست 2015

 

پروفیسور عبدالخالق رشید استاد پوهنتون کابل

 و آهنگ ، نمی میرد   !

 

درگذشت شخصیت ملی و مترقی کشور مرحوم آهنگ ( که همه دوستان اش بخاطراردات وی آصف جان می گفتند ) را به خانواده و بازمانده گان اش ازصمیم قلب تسلیت عرض میدارم

مرحوم آهنگ مرد استوار قامت دربین روشنفکران قرن بیستم افغانستان بود که روحیه وطن پرستی ، عدالتخواهی و مقاومت را  به نسل های آینده افغانستان به میراث گذاشت .  ایشان مرد مهربان و آگاه از رمز راز تاریخ معاصر افغانستان بود.  با ادبیات و فرهنگ رابطۀ  عمیق و دقیق داشت . شعرمی خواند ، می نوشت وعلاقه مفرطی با فرهنگ دیرینه وطن داشت.   نسل جوان را همیشه توصیه مینمود تاا روحیه ی علاقه به  مردم و فرهنگ کهن بار افغانستان داشته باشند . مرحوم آهنگ  بی دون شک سمبول شکیبایی و همزیستی برادرانه بود . با بیگانه پرستان  و خود فروخته گان نساخت و نه بافت  و از افراطیون به هر شکلی و هر نامی بودند که  نفرت داشت .  

آهنگ  طنین مقاومت قرن بود- ایشان روزها و شب های سرد زمستانهای کابل را در زندان دهمزنگ فقط به خاطر  آرمان آبادی و آزادی انسان کشورش سپری کرد. ولی دریغا که ...  

آری ،  من به حیث یکی از ارادت مندان و دوستان  کوچک اش  مرگ این مرد مومن جنبش ترقی و تعالی افغانستان را  یک ضایعۀ جبران ناپذیر برای دوستان و جنبش مقاومت و ترقی افغانستان میدانم  به ایشان از دربار خداوند متعال آرزوی بهشت برین و برای با زمانده گان اش صبر جمیل میخواهم .

و آهنگ نمی ممیرد ...