رسیدن: 07.08.2012 ؛ نشر : 07.08.2012

تهیه شده از جانب دوکتور اصغرخیل منگل شهر هامبورگ آلمان

طرح طرزالعمل مجمع روشنفکران افغان

در خارج از کشور

مقدمه:

تاریخ بار دیگر مردم افغانستان و بخصوص روشنفکران ملی کشور را با آزمون سختی روبرو ساخته است. در حالی که از یک سو بهترین و مهمترین فرصت تاریخی برای اعمار میهن در اختیار مردم ما قرار گرفته است، اما از جانب دیگر کشور ما با مهیب ترین خطر برای بقای خویش روبرو شده است. در تاریخ کشور ما این بار نخست است که منافع و امنیت جهان پر قدرت غرب با منافع ملی ما پیوند و گره خورده است. درست بر همین بنیاد است که جامعۀ جهانی تلاش می نماید تا در نجات از طاعون تروریسم، آوردن صلح، ثبات و امنیت پایدار، نظام سازی و بازسازی اقتصادی و اجتماعی، با کشور و مردم ما همکاری نماید. ولی در جای دیگر این روند تغییر و تحول در وطن، در تضاد با منافع حلقه ها و گروههای افراطی داخلی و بنیادگرایان و تروریستان منطقه ای و جهانی قرار گرفته و در نتیجه، وحشتناک ترین جنگ تروریستی علیه کشور ما به راه انداخته شده است.

این جنگ فرسایشی، امنیت، بازسازی و حتی سلامت نظام کنونی را به گونۀ فزاینده ای به خطر مواجه ساخته است، و حقیقت تلخ مسأله این است که دولت کنونی از رهبری و مدیریت جنگ و تلاشهای ملی و بین المللی برای بیرون کشیدن افغانستان از بحران خطرناک موجود عاجز مانده و حتی در اکثر موارد خود سبب ایجاد بحرانها شده است.

با سقوط رژیم طالبان و آغاز همکاری جامعۀ جهانی در افغانستان اکثر روشنفکران و مردم رنجدیدۀ ما به این امید بودند که در اثر حضور فعال نیرو های نظامی چند ملیتی جامعۀ جهانی و عملیات نظامی گروههای افراطی و بنیادگر در وجود شبکۀ القاعده ضعیف و بالاخره از بین خواهند رفت و در کشور دموکراسی تأمین و زمینۀ رشد آن به میان خواهد آمد، بازسازی کشور ویران شروع و با آغاز رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی راه به سوی تأمین صلح، ترقی و پیشرفت گشوده خواهد شد.

هر چند نشانه هایی از بازسازی و نوسازی در کشور به چشم می خورد که عمدتاً از جانب گروههایی معینی از افراد پولدار که منبع درآمد و تجمع دارایی های شان مشکوک به نظر می رسد، صورت گرفته است، اما در مقایسه با کمکها و وجوه مالی تخصیص داده شده و مصرف شده از جانب جامعۀ جهانی بسیار ناچیز است.

اقتصاد زیر نام "اقتصاد بازار ازاد" از اثر عدم درک درست از مفاهیم علم اقتصاد و نادیده انگاشتن پیش زمینه های تحقق این شیوۀ اقتصادی نه تنها به رشد اقتصاد جامعه موثریتی ایجاد نکرده بلکه موجب بروز فقر و بیکاری گسترده گردیده است.

با تاسف فقدان ضابطه های حکومت کارآ، مسلکی و پاسخگو در حاکمیت موجود و برعکس موجودیت فساد، اختلاس و رشوت از یک طرف و نبود ستراتیژی مشخص و روشن جامعۀ جهانی برای افغانستان از سوی دیگر سبب بروز موانع عظیم در راه تأمین صلح، رشد اقتصادی، ایجاد زمینه های کار آبرومندانه برای مردم گردیده است.

وحدت ملی افغانها ضربات محکم وارد گردید و از همه مهم تر بنیادگرایی و افراطیت به مراتب تند تر وارد صحنۀ سیاسی و نظامی کشور گردیده است.

بعضی از اقدامات که در داخل کشور زیر نام مبارزه با تروریزم، طالبان و القاعده صورت می گیرد به هیچوجه با منطق مبارزه با تروریزم در منطقه سازگاری ندارد.

این وضعیت حساس کنونی ، از تمامی نیرو های ملی و مترقی روشنفکر و متعهد افغان می طلبد تا برای بیرون رفت از وضع ناگوار موجود و استفادۀ موثر از امکانات و کمکهای جامعۀ جهانی دقیق و عمیق بیاندیشند، زیرا با آن که فرصت های تاریخی برای پیشرفت و ترقی افغانستان و تبدیل شدن آن به جامعۀ دموکراتیک، با ثبات و پیشرفته وجود دارد، خطرات متعدد و گوناگونی نیز این خانۀ مشترک افغانها را به گونه ای جدی تهدید می کند.

با آگاهی کامل از این رسالت تاریخی و مسؤولیت ملی، روشنفکران و منورین ملی افغان در خارج از کشور متعهد گردیده اند تا مجمع روشنفکران خارج از کشور را به منظور تأثیر گذاری بر سیاست افغانستان " به حیث گروپ فشار" بالای جامعۀ جهانی و دولت افغانستان، و همچنان همکاری در ایجاد نهضت ملی روشنفکران افغان داخل کشور ایجاد نمایند.

تعریف

۱- مجمع روشنفکران افغان در خارج از کشور نهاد مستقل و غیر وابسته بوده به هیچ جریان سیاسی در داخل و خارج از کشور تعلق نداشته ، اهداف خویش را مطابق موازین این طرزالعمل و قوانین کشور های میزبان جامعۀ اروپایی و بین المللی به پیش می برد.

 

اهداف و وظایف

الف: اهداف

۱- تاثیر گذاری بر سیاست افغانستان به منظور تأمین صلح عادلانه سراسری، تحکیم وحدت ملی، تأمین منافع ملی، ایجاد نظم حاکمیت قانون مبتنی بر ارادۀ مردم، تأمین دموکراسی و رعایت حقوق انسان مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر.

۲- جلب همکاری های ادارات دولتی، موسسات، احزاب سیاسی، شخصیتهای حکمی و حقیقی کشور های میزبان جامعۀ اروپایی و بین المللی در حل مشکلات افغانستان به منظور بیرون رفت از بحران کنونی و ایجاد نظم قانون.

۳- مساعی جهت تأمین روابط با کلیه روشنفکران و منورین ملی و مترقی افغان، اعم از متشکل و غیرمتشکل، در داخل و خارج از کشور به منظور ایجاد هماهنگی در ارایۀ طرح ها، نظریات و پیشنهادات به منظور رفع بحران کنونی و ایجاد نهضت ملی روشنفکران در داخل کشور.

ب: وظایف.

۱- دعوت از روشنفکران ملی و مترقی در خارج از کشور جهت اشتراک فعال در تحقق اهداف مطروحه مجمع روشنفکران افغان در خارج از کشور.

۲- تأمین و برقراری روابط با موسسات، ادارات، احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی کشور های میزبان و جامعۀ اروپایی و بین المللی غرض دستیابی به اهداف مجمع.

۳- تدویر محافل، سیمینار ها، ورکشاپ ها، ارایۀ پیشنهادات، نظریات، طرح ها، صدور اعلامیه ها به منظور استحکام حاکمیت قانون و عدالت در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنان اصلاح نظام و حکومت داری سالم در افغانستان.

 

ساختار

۱- روشنفکران افغان در کشور میزبان مجمع خود را ایجاد نموده، طرز کار، تدویر جلسات و سایر مسایل مربوط به فعالیت آن را تصویب می نمایند.

۲- رئیس مجمع روشنفکران افغان در کشور میزبان ( طور مثال، اگر اروپا را در نظر بگیریم)، عضو هیأت اجرایی مجمع روشنفکران افغان در اروپا می باشد.

۳- هیأت اجرایی مجمع روشنفکران افغان در اروپا جلسات حضوری خود را سال دو بار، در نیمه اول ماه جنوری و جولای دایر می نماید.

۴- ریاست جلسات هیأت اجراییه برای مدت شش ماه دورانی بوده و در هر کشوری که جلسه تدویر می گردد، رئیس مجمع روشنفکران افغان کشور میزبان آن را رهبری می کند.

۵- جلسات پالتاکی هیأت اجرایی مجمع روشنفکران افغان در اروپا هفته یک بار دایر می گردد. طرز تدویر و سایر مطالب مربوط به آن از طرف هیأت اجرایی تصویب و عملی می شود.

احکام عمومی

۱- تمام نظریات، پیشنهادات و طرح ها پیرامون مسایل مربوط به زبان رسمی کشور میزبان و زبان انگلیسی ترتیب و ارایه می شود.

۲- برای بهبود کار، مجمع دارای سایت انترنتی، آدرس واحد الکترونیکی و اتاق پالتاکی می باشد.

۳- مجمع روشنفکران افغان در خارج از کشور دارای نشان و سربرگ واحد می باشد که از طرف هیأت اجرایی تصویب می گردد.

یادداشت: نام پشتو مجمع روشنفکران افغان در خارج از کشور ذیلاً پیشنهاد می گردد:

" په خارج کې د افغانی روشنفکرانو ټولنه"

د مثال په توګه: (په خارج کې د افغانی روشنفکرانو ټولنه- د امریکی او کانادا څانګه) ، (په خارج کې د افغانی روشنفکرانو ټولنه- د هالند څانګه)، او داسی نور...