02-04-2019

سخن روز

کی کیست و  کی چه میخواهد

میگویند طالبان حاضر نیستند با حکومت مذاکره کنند پس باید چنین و چنان شود...

میگویند امریکا چنین میخواهد و باید چنین و چنان شود...

و زیر شعار پایان جنگ و تأمین صلح میگویند و میگویند ...

از کسانی که زیر نام سیاستمدار، تحلیلگر و مبصر و مفسر سخن میگویند و از رسانه هایی که شیپورتبلیغ این گپ ها و روایت ها اند، باید پرسید:

-              با وطن اید و یا برخلاف آن؟... !

-              میخواهید صلح پایدار بر بنیاد ‌منافع و مصالح ملی تأمین شود و یا افغانستان گوسفند قربانی کمپاین انتخاباتی و یا منافع این یا آن کشور بیگانه گردد!؟...

-              میخواهید افغان ها مالک کشور و سرنوشت خود باشند و یا میخواهید دیگران بر اساس منافع خود سرنوشت ما را رقم بزنند؟!...

-              به نظام وفادارید و یا با دشمنان نظام همدلی دارید!؟...

-              به رجحان منافع و مصالح جمعی بر هرگونه منافع «گروهی»،«حزبی»  و فردی متعهدید و به عکس آن!؟...

-              حاکمیت قانون را میخواهید و یا هرج و مرج و قانون جنگل را!؟...

-              مردمسالاری میخواهید و یا استبداد!؟...

-              میخواهید دستاوردها حفظ شوند و یا میخواهید همه چیز را ضرب صفر گردند!؟...

-              میخواهید راه به سوی آینده بهتر باز شود و یا میخواهید افغانستان به گذشته های فاجعه آور برگردد!؟...

به باور من ،‌ با در نظر گرفتن نکات بالا  میتوان دریافت که کی کیست و چه میخواهد.

هیچ افغان وطندوست و دارای تعقل و احساس مسوولیت نمیتواند هوادار ادامهٔ جنگ تحمیلی ضد افغانی باشد؛ همان سان که نمیتواند اجازه بدهد تا منافع و مصالح افغانستان در پای منافع دیگران قربانی شود  و به نام «صلح»، شرایطی تحمیل و وضعیتی در کشور حاکم گردد که بهای آن بالاتر از بهای جنگ باشد.

جنایات هولناک و وحشت و دهشت دوره های فاجعه بار طالبی و تنظیمی و نیات ،‌ نقش ها ، خطاها و اشتباهات قدرت های ذیدخل جهانی و همسایه های ذیدخل را نباید فراموش کرد و نه باید اجازه داد تا بار دیگر مارها- چه بدرنگ و چه هم ظاهراً خوش خط و خال- از عین سوراخ ها و یا هم سوراخ های مشابه- ما را بار دیگر بگزند ...