20.09.2019

سخن روز

اهمیت مضاعف انتخابات  پیشرو

 

و  وظایف ما

در انتخابات پیشرو این که کدام نامزد برنده میشود یک رخ مسأله است و رخ دیگرش این که هر رأیدهنده صرف نظر از این که به کی رأی بدهد و یا ندهد، با اشتراک در انتخابات در واقع به نظام جمهوری و  به مردم سالاری  رأی خواهد داد و مخالفت اش را با برگشت به گذشته های فاجعه آور، ابراز خواهد کرد .

هر قدر اشتراک مردم در انتخابات گسترده تر و  روند انتخابات سالم و بدون کاستی باشد:

-         به همان پیمانه چانس انتخاب درست بیشتر خواهد شد؛

-         همانقدر  توان جامعه برای برونرفت سالم از بحران و رسیدن به فردای بهتر  نیرومند تر و  خطر برگشت به گذشته های فاجعه آور  کاهش خواهد یافت ؛

-         به همان  میزان موضع جمهوری افغانستان در مذاکرات صلح نیرومند تر خواهد شد؛

-         به همان اندازه موضع جمهوری افغانستان در عرصهٔ‌بین المللی استحکام خواهد یافت؛

-         همانقدر   روایت یأس و بیچاره گی فروخواهد ریخت و عزت نفس و اطمینان به خود در ما به حیث یک کشور و یک ملت احیا خواهد گردید.

به همین جهت، انتخابات پیشرو نسبت به هر انتخاباتی در گذشته دارای اهمیت است و آن هم اهمیت مضاعف.

به کسانی که روایت یأس و بیچاره گی را ترویج میکنند و به کسانی که تصور میکنند سرنوشت ملی ما را دیگران میتوانند رقم بزنند، نه باید باور کرد. این گونه روایت ها از همان منابعی آب میخورند که تلاش شان برای ایجاد حکومت موقت و انتقالی و چی و چی به هدف کودتای سیاسی علیه قانون اساسی و نظام برخاسته از آن با ناکامی مواجه شد.

اجتناب ناپذیر بودن انتخابات یک روایت معقول و مسوولانهٔ افغانی بود و این روایت در عمل بر روایت های آنچنانی غلبه کرد.  حال این روایت را باید پیروزمندانه به سر منزل مقصود رسانید.

طبعاً وقتی مردم به رغم وجود مخاطرات حاضر میشوند تا در انتخابات اشتراک نمایند، انتظار دارند تا با رأی آنان با امانتداری کامل برخورد صورت بگیرد- یعنی انتخابات کاملاً شفاف و عاری از هر گونه تقلب باشد. به این ارتباط  وظایف و مکلفیت های قانونی  کمیسیون مستقل انتخابات و  کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ،‌ ناظران انتخاباتی  و همچنان خود نامزدان کاملاً‌روشن است. همچنان نهادهای جامعهٔ مدنی ، ‌رسانه ها ، ذهنیت عامه و هر یک از رأیدهنده گان و شهروندان، میتوانند نقش مثبت و فعالی در برگزاری انتخابات سالم، بدون کاستی و عاری از هر گونه تقلب،‌ ایفا کنند.

کسانی را که میخواستند تا به بهانهٔ ارجحیت صلح بر انتخابات و ضرورت تشکیل حکومت موقت و انتقالی و امثالهم، زمینهٔ کودتای سیاسی علیه نظام قانون اساسی را فراهم بسازند، همه میشناسیم . آنانی را هم میشناسیم که خود چانس شان را برای اشتراک در انتخابات از میان بردند و اکنون میخواهند تا به هر صورتی که ممکن باشد آب را گل آلود بسازند.  

این را هم میدانیم که کسانی‌ در صدد اند تا ولو در انتخابات با شکست سخت و روشنی  هم مواجه شوند، باز هم به هر قیمت ، حد اکثر  امتیاز ممکنه را کسب کنند و آن چه را که نتوانند از طریق رأی مردم  به دست بیاورند، از طریق  توسل به تهدید به آشوبگری و شورش به دست بیاورند.

با آن که خواسته های نامزدان به ارتباط قانون انتخابات،‌ انتخاب کمیشنران کمیسیون های مستقل انتخاباتی  و شکایات انتخاباتی و  استفاده از وسایل بیومتریک بر آورده شده است، و اما هنوز هم شماری از نامزدان از تحریم احتمالی انتخابات و  احتمال نه پذیرفتن نتایج انتخابات سخن میگویند. به همین جهت بسیار مهم است تا از همین اکنون با کار  موثر ذهنیت عامه برای داوری سالم و برخورد اصولی قانونی و دیموکراتیک با آنانی که  تلاش میورزند و یا بورزند تا  از تعهد برای التزام عملی در برابر قانون ، رعایت  اصول و موازین شناخته شدهٔ‌ مردمسالاری و ارادهٔ مردم شانه خالی کنند، آماده ساخته شود. نباید اجازه داد تا  هیچ کسی و به هیچ بهانه یی انتخابات و نتایج آن را با توسل به قانونگریزی ، زورگویی و دروغپردازی به گروگان بگیرد.

آنانی که به جمهوریت، ‌دیموکراسی و حقوق بشر  باورمند و به  افغانستان و منافع و مصالح علیای آن متعهد اند  و  ارجحیت منافع و مصالح ملی بر هر گونه منافع و مصالح دیگر را به حیث یک اصل بنیادی میپذیرند  و میدانند که برای تأمین فردای بهتر و  جلوگیری از لغزیدن به گذشته های فاجعه بار چه باید کرد، بدون شک در یافتن نامزد مناسبی که از وی پشتیبانی کنند و به وی رأی بدهند نیز مشکلی نخواهند داشت.