03.02.2019

 حمید عبیدی

بازی سیاه روسیه از طریق سواری بر رو سیه هان

و واکنشی که ما میتوانیم و باید نشان بدهیم

ادعای مقامات حکومت روسیه در مورد دست نه داشتن در دعوت نشست ماسکو، تمسخر بر شعور مردم افغانستان است.

اگر در کابل همسان نشست ماسکو، ‌نشستی با اشتراک نماینده گان یک گروه شورشی مسلح فعال در فدراسیون روسیه برگزار شود، آن گاه واکنش کرملین چه گونه خواهد بود؟!...

خوب، این روشن است که افغانستان قدرت جهانی و حتا منطقه یی نمیباشد و قادر به معامله بالمثل نیست. روسیه هم در وضعیت افغانستان قرار ندارد. این تنها به خاطر آن گفته شد تا روشن گردد که رابطه میان زور و اصول و موازین شناخته شدهٔ‌بین المللی از نظر قدرت های بزرگ و آن هم اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد،‌ چه گونه است.

و اما، واکنشی که ما باید و میتوانیم نشان بدهیم:

۱- به سیاسیونی که قرار است در این نشست اشتراک کنند معنا، نتایج و پیامدهای عمل غیر مسوولانه شان را خاطر نشان بسازیم و روشن کنیم که ارزیابی ما در مورد آنان چه گونه خواهد بود؛

۲- ذهنیت عامه را روشن ساخته و بسیج بسازیم تا گروه ها و عناصری که منافع خود را بالاتر از منافع و مصالح همه گانی قرار میدهند،‌ با واکنش آگاهانهٔ ‌مردم با مجازات تجرید مواجه گردند؛

۳- به کشورهایی که با زیر پا کردن اصول و موازین بین المللی در برابر کشور ما عمل میکنند، نشان بدهیم که داوری ذهنیت عامهٔ‌مردم افغانستان در برابر این اعمال شان چیست.

چنین واکنشی از سوی ما دارای اهمیت بنیادی است ؛ زیرا بازی ها،‌ منازعات و جنگ های نیابتی در میدان افغانی زمانی پایان یافته میتوانند که بیگانه گان دیگر نتوانند از میان افغان ها برای اهداف ضد افغانی شان و یا اهدافی که در نتیجهٔ‌آن افغان ها و افغانستان قربانی شوند، سربازگیری کنند و عناصر و گروه های افغانیی که ابزار این بازی ها و جنگ ها اند، با تجرید سیاسی و اجتماعی محکوم گردند.

رو سیه هان را از به هر نام و هر جنسی که باشند و خر خود فروخته و یا هم کرایی هر کشور و قدرت خارجیی که باشند، باید تجرید کرد.

هدف واقعی و پشت پردهٔ نشست ماسکو و نتایج و پیامدهای آن :

- این نشست عملاً تلاشی است برای به حاشیه راند دولت افغانستان و تضعیف مشروعیت بین المللی آن؛

- این نشست عملاً اقدامی است برای تشویق طالبان برای اتخاذ موضع سرسختانه تر برای امتناع از مذاکرات با حکومت افغانستان؛

- این نشست عملاً در راستای زمینه سازی برای ایجاد یک ایتلاف سیاسی به نفع طالبان است.

اشتراک عناصر و گروه های شامل در نظام سیاسی در این نشست، عملاً‌ پشت پا زدن آنان به قانون اساسی و نظام و دولت برخاسته از آن است.
نه باید اجازه داد تا کسی تجربهٔ ‌فاجعه آور ۸ ثور را دوباره تکرار کند و با خلق ۹ ثور درب دوزخ را بر روی ما بکشاید.