حمید عبیدی

27.12.2018

د پردی کټ تر نیمو شپو وی

ما ز آنان* چشم یاری داشتیم

خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

پس از نشست ابوظبی و اعلام تصمیم دونالد ترامپ در باره خروج نصف نیروهای امریکایی از افغانستان، گپ های بسیاری در رسانه ها پیرامون  این که امریکا و روسیه و چین و پاکستان و ایران و سعودی و نمی دانم کجا و کجا چه میکنند و چه نمی کنند و به ارتباط افغانستان چه سیاستی دارند و ندارند، گفته شد.

خوب این روشن است که ما افغان ها نمیتوانیم سیاست کشور های دیگر را تعین کنیم. از هیچ بیگانه یی نمیتوان توقع داشت تا به جای ما از منافع ملی ما و از وطن ما پاسداری کند، ‌وطن ما را آباد بسازد و جامعهٔ ما را به رفاه برساند- چه این بیگانه ابر قدرت نزدیک باشد و یا دور ،‌ چه کشور همسایه باشد و یا کشور دیگر ،‌ چه  کشور اسلامی باشد  و یا  غیر اسلامی...

یک متل پشتو است که میگوید : د پردی کټ تر نیمو شپو وی (چپرکت بیگانه تا نیم شب است)

به باور من ،‌ اگر بخواهیم از جنگ و بحران جاری پیروزمندانه عبور کرده و به آیندهٔ‌ بهتر برسیم پس باید: 

۱-  عزت نفس و باور و اتکا بر خود را به حیث یک کشور و یک ملت در خویش احیا کنیم

۲-   بر مخاصمت و تفرقه غلبه نموده و بر پایهٔ منافع و مصالح مشترک، به تفاهم،‌همبسته گی و اتحاد ملی برسیم

۳-  درک کنیم که برای دستیابی به اهداف ستراتیژیک باید دارای تفکر ستراتیژیک ، ‌دید ستراتیژیک،برنامهٔ‌ ستراتیژیک و حوصله ستراتیژیک باشیم.

البته که غلبه بر موانع و دشواری های موجود و رسیدن به آیندهٔ ‌مطلوب ممکن کار ساده یی نیست. و اما  اگر چنان که باید اراده نماییم و خردورزانه دور نگرانه ، مدبرانه و با تمام توان در این راه بکوشیم در این صورت گام به گام به سرمنزل مقصود نزدیکتر خواهیم شد.

اهل همت رخنه در سد سکندر می کنند

این سبک دستان، کلید فتح را دندانه اند

صایب

هرکه را یک ذره همت داد دست

کرد او خورشید را زان ذره پست

عطار

+

*  با معذرت از حضرت حافظ به خاطر دستکاری در شعرش و تعویض یاران با آنان