14.04.2017

 میر عبدالواحد سادات  

مادر بمب ها - پیام امریکا به جلسه مسکو

دور جدید بازی بزرگ و یا سومین دور این بازی کثیف ، خونین ترین صفحات تاریخ افغانستان را رقم میزند. این جنایت امریکا که مادر بمب ها را در کشور ما آزمایش نمود ، به خاطر سرکوب تروریستان شرارت پیشه داعش و طالب و... نه ، بل پیام به جلسه فردای مسکو است.

 اگر هدف تروریستان ددمنش است ، چرا مراکز شان در پاکستان را هدف نمیگیرد ، پاکستانی که مرکز ترویسم بودن و حامی ترور بودن آن از کفر ابلیس معروفترمیباشد. آبیاری درخت ترور ، در مرکز آن و قطع شاخ و برگ در افغانستان یک بازی پیچیده جیوپولوتیک است که با رقبای منطقه یی و بین المللی به رهبری امریکا و ابر قدرت تازه دم روسیه که بر خرابه های اتحادشوری قد برافراشته و متحدان شان ، به قیمت به خاک و خون کشیدن مردم مظلوم ما انجام میآبد و از مراحل آغازین سومین دور بازی های بزرگ در جغرافیایی سرزمین افغانان خبرمیدهد .

ما افغانان که در آتش افتراق مصروف دریدن یخن هم دیگر میباشیم ، به خاطر نعش آغشته به خون مادر وطن کلام آزادیخواه بزرگ ، عبدالرحمن لودین شهید را از سر بخوانیم که:

از یکطرف نهنگ و ز دیگر طرف پلنگ

هردو بخون ما دهن خویش کرده رنگ

و به این توصیه  وی متوجه باشیم که :

ای ملت از برای خدا هوشیارشوید

از شر مکر و حیله دشمن خبر شوید