05.03.2016

پیام میز مدور کانون هماهنگی زنان به مناسبت فرا رسیدن هشتم مارچ

هشتم مارچ امسال در شرایط بسیار حساس در جهان ،‌ منطقه  و کشور ما فرا میرسد.

این شرایط حساس ایجاب میکند تا ما با آگاهی و ارادهٔ‌ استوار برای دفاع از حقوق انسانی و قانونی خود  و دفاع از حق مردم افغانستان برای زنده گی در فضای صلح ، امنیت ، تفاهم ، دیموکراسی ، سازنده گی و بهروزی در پناه حاکمیت قانون و مخالفت با جنگ ،‌ ویرانگری ، زورگویی و نفرت پراگنی به پیشوار هشتم مارچ برویم.

زنده گی در فضای مصوون اجتماعی، دسترسي به صحت، آموزش، کار و مشاركت در همه عرصه های زنده گی اجتماعی از شمار  حقوق قانونی و انسانی زنان افغان به شمار می روند-  حقوقی که متاسفانه تا هنوز اکثریت زنان افغان از‌ آن ها در عمل بهره مند نشده اند. بدترآن که  ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان افغانستان  و تا هنوز حتا حق زنده گی آنان نیز به صورت گسترده مورد تعرض قرار میگیرد. به همین جهت مبارزه علیه خشونت امسال نیز همانند سالیان گذشته مسالهٔ حاد و مبرم باقی مانده است.

از آن جا که تا هنوز نیز نه تنها همه عاملان فاجعهٔ زجر کشی علنی و دسته جمعی فرخنده مجازات نشده اند ،‌ بل فرخنده کشی‌ پایان نیافته و خشونت علیه زنان همچنان  ادامه دارد، این وضعیت ایجاب میکند تا در فاصله میان ۸ مارچ و سالروز فاجعهٔ زجر کشی علنی و دسته جمعی فرخنده کارزار گسترده یی را برای مبارزه در برابر خشونت علیه زنان و  دادخواهی برای قربانیان خشونت، به راه انداخت . سالروز این فاجعه باید به روزی مبدل گردد که وجدان اجتماعی را در برابر هر گونه خشونت، حساس نگهدارد.

ما همچنان مردان آگاه افغان را مخاطب قرار داده و آنان را فرامیخوانیم تا در برگزاری هشتم مارچ و سالروز فاجعه قتل فرخنده همراه و همصدا با زنان اشتراک ورزند و دین و مکلفیت انسانی ، افغانی  ایمانی خود را در برابر زنان ایفا نمایند.

ما از حکومت ، قوهٔ‌ قضاییه و پارلمان افغانستان مطالبه مینماییم  تا   مکلفیت های خود را در مورد پاسبانی از حقوق قانونی شهروندان و به خصوص زنان جدی گرفته و گزارش اجراات شان را درين مورد به  زنان و همهٔ مردم  كشور ارايه كنند.

زنان افغانستان زمانی میتوانند بر موانع و مشکلات موجود پیروز شوند که خواست های مشترک خود را همصدا بیان کرده و فضای تفاهم ، همبسته گی و همکاری میان شان را گسترش داده و زمینه تبارز جنبش اجتماعی زنان را به حیث یک نیروی توانا و غیر قابل انصراف فراهم سازند.

با توجه به مراتب بالا لازم است تا در هشتم مارچ با گسترش و تعمیق تفاهم و همبسته گی میان نهادهای زنان و مدافع حقوق زنان و همه فعالان و مدافعان حقوق زنان ، شانه به شانه در یک صف قرار گرفته و ارادهٔ‌ مشترک مان را همصدا بیان کنیم:

-   فرخنده کشی بس است !

-   زن ستیزی بس است!

-   انسانیت کشی بس است!

-   نه، به جنگ نیابتی در سرزمین ما!

-   نه، به متجاوزین بر حریم وطن ما !

-   نیروی ما در حقانیت انسانی ،‌ در اراده برای خودآگاهی  و همبسته گی ما نهفته است!

-    شعار ما مهربانی ، برابری ، عدالت و همبسته گی اجتماعی است !

-   زنده گی در فضای مصوون اجتماعی حق انسانی و قانونی ما است!

-   صحت، آموزش ، کار و مشارکت در همه عرصه های زنده گی اجتماعی به حیث شهروندان تام الحقوق، حق انسانی و قانونی ما است!

-   با هم در راه تحقق اهداف انسانی مشترک ما !

-   با هم برای فردای بهتر جامعه و وطن ما!

*

این پیام توسط میز مدور کانون هماهنگی زنان که در آن  نماینده گان  نزدیک به هفتاد نهاد زنان و مدافع حقوق زنان و حلقات فعالان سرشناس حقوق زنان اشتراک دارند تصویب و صادر گردیده است

هیات مدیره کانون هماهنگی زنان

**

اگر میخواهید در همایش انلاین کانون هماهنگی زنان به مناسبت هشتم مارچ اشتراک نمایید،‌لطفاً به این نشانی مراجعه کنید:

https://www.facebook.com/events/1370912449637752/

***

دریچهٔ‌نشراتی کانون هماهنگی زنان در فیسبوک :

https://www.facebook.com/groups/1397249090541662/