14.04.2017

حمید عبیدی

 در بارهٔ‌ پیام سیاسی کاربرد سوپر بم

من کارشناس امور نظامی نیستم تا در مورد ابعاد نظامی و این که کاربرد همچو بمی از نظر نظامی موجه بود و یا نبود، سخن بگویم. و اگر کسی به عنوان کارشناس نظامی  در این باره ابراز نظر میکند باید حداقل کافی اطلاعات در مورد خصوصیات مواضع داعش در آچین و خصوصیات سوپر بم امریکایی داشته باشد  تا بتواد در مورد مسوولانه سخن بگوید.

و اما ،  به حیث تحلیلگر سیاسی میتوانم بگویم که زمان انتخاب شده برای کاربرد این بم با توجه به شروع نشست ماسکو ،‌ سفر نزدیک مشاورامنیت ملی امریکا به افغانستان و منطقه و نیز سیاست و اقدامات حکومت ترامپ در مورد کوریای شمالی،  به احتمال بسیار تصادفی نیست.

کاربرد سوپر بم در آچین اگر  حاوی پیام سیاسی برای روسیه باشد این پیام  میتواند دو رخ داشته باشد: هم پیام قاطعیت حکومت ترامپ برای مبارزه با داعش و هم پیام قاطعیت برای حضور در افغانستان. عین پیام متواند متوجه متحدان و رقبای امریکا در افغانستان نیز باشد- لذا نمی توان این پیام را الزماً منفی ارزیابی کرد.

تا جایی که به مبارزه با داعش و مبارزه با تروریزم در مجموع ارتباط دارد، باید گفت که این بیماری را تنها با بم و حتا سوپر بم و ابزار جنگی نمیتوان نابود کرد- کاربرد قوای نظامی در این مبارزه زمانی میتواند موثر باشد که بخشی از یک برنامهٔ‌ معقول و همه جانبه از جمله برای برچیدن عوامل و زمینه های بروز و تداوم  این پدیدهٔ شوم  نیز باشد. تا جایی که مربوط به افغانستان میشود هم امریکا و هم روسیه و چین باید این نکته را در مرکز توجه قرار دهند که پاکستان محراق اصلی تولید و صدور جهادیست ها به افغانستان است. تا محراق این غدهٔ‌ سرطانی پابرجا باشد، شاخه بری آن در افغانستان به نتیجه نخواهد رسید. دلایل بسیاری وجود دارند تا گفت  تنها امریکا ،‌ چین و روسیه به صورت مشترک میتوانند پاکستان را وادار بسازند تا از ادامهٔ‌جنگ اعلام ناشده علیه افغانستان که صدور شورشگری و تروریزم یک رکن مهم آن را میسازد، دست بردارد.

*

به حیث یک افغان و یک انسان  البته درمورد کاربرد این بم دو نگرانی دیگر هم دارم : تاثیر استعمال همچو بمی بر اهالی ملکی و محیط زیست. در این مورد نیز زمانی میتوان سخن گفت که دانست آیا در شعاع تاثیر بم اهالی ملکی حضور داشتند و یا خیر و نیز این که ترکیب مواد منفجره این بم از چه نوعی است و این مواد چه تأثیراتی میتواند بر انسان و مواد زیست داشته باشد و یا نداشته باشد.