11.05.2017

دموکراسی و مسؤولیت روشنفکری

دموکراسی و مسؤولیت روشنفکری اثر تازه یی است که به بازار کتاب عرضه شده. عباس پویا در این اثر چهار مقاله از فیلسوفِ جامعـۀ باز، کارل رایموند پوپر، را به فارسی برگردانده است. این مقالات سال‌ها پیش (1998 و 1999) در مجلۀ وزین سراج که جمعی از فرهیخته‌گان مهاجر افغانستان در ایران منتشر می‌کردند، چاپ شده است‌‌. اینک انتشارات تاک در کابل همان مقالات را با اندکی تغییر و جرح و تعدیل به صورت کتاب در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است. عنوان کتاب انتخاب مترجم است.

این مجموعۀ مقالات با کسب اجازه از دانشگاه آلپن ـ آدریا (Alpen-Adria-Universitaet) که حافظ و دارندۀ کپی‌رایت آثار پوپر است، منتشر شده است.

دلایل بسیاری را می توان برای خواندن این کتاب برشمرد. به برخی از این دلایل عباس پویا، مترجم کتاب، در پشت جلد این اثر اشاره می کند:

کارل رایموند پوپر یکی از اثرگذارترین اندیشه مندان قرن بیستم اروپا است که تأثیر بسزایی بر روند اندیشۀ سیاسی در بقیۀ کشورها و از جمله بر جوامع فارسی زبان داشته است. او از یک‌سو با هر گونه تفکر ایدیولوژیک، به این دلیل که به جزم‌گرایی و دروغ‌پردازی و فریب‌کاری منجر می‌شود، مخالف است و از سوی دیگر هر اندیشه‌یی را که باعث سرخورده‌گی سیاسی و یأس و بدبینی اجتماعی و در نهایت تسلیم‌طلبی شود، محکوم می‌کند. شاید بزرگترین ویژه گی پوپر بیان روشن و همه فهم او باشد. علاوه بر آن، اندیشه های پوپر پر از طراوت و خوشبینی و عملگرایی است. همین دلایل کافی است تا با او و ایده های او آشنا شویم.

برای  دریافت  این کتاب در اروپا با این آدرس در تماس شوید:

abbas.poya@fau.de