20.12.2016

فردی دوشنبه شب با راندن یک موتر لاری در میان انبوه جمعیت در بازار کریسمس در شهر برلین ۱۲ تن را کشت و نزدیک به ۵۰ تن دیگر را زخمی کرد و فاجعه آفرید.

ما  خود را در سوگ قربانیان رویداد تراژیک دیشب برلین و در اندوه خانواده های آنان شریک میدانیم.

بیایید با هم در یک صف واحد در برابر تروریزم، نفرت و خشونت مبارزه کنیم.

بیایید با هم در یک صف واحد برای یک جهان بهتر که در آن زنده گی و بهروزی همه باشنده گان سیارهٔ‌ ما  و تفاهم و همکاری میان آنان، ارزش محوری باشد، مبارزه کنیم.