ششم سپتمبر 2016

سخن روز

آیا سه حمله پی در پی تروریستی در کابل، ‌نشانهٔ ‌قوت دشمن است؟!

خیر دشمن قوی نیست ما ضعیف هستیم- با این ضعف ها حتا نیاز به دشمن نیز نداریم...

- ما ضعیف هستیم چون علل و عوامل واقعی ناتوانی های دولت و مجموع نظام را درست نمی شناسیم و به همین جهت توان برطرف کردن آن ها را نداریم؛

- ما ضعیف هستیم چون حتا یک اوپوزسیون سیاسی سالم و توانا نداریم؛

- ما ضعیف هستیم چون حتا ظروف مدرن (مثلاً‌پارلمان)  ،‌ را با مظروفات ماقبل مدرن  پر میکنیم ؛

- ما ضعیف هستیم چون نمی دانیم در چه وضعیتی قرار داریم و در چنین وضعیتی کدام اهداف و وظایف را باید در صدر مساعی خود قرار دهیم؛

- ما ضعیف هستیم چون از مراحل قبلی بحران درس های لازم را نگرفته ایم؛

- ما ضعیف هستیم چون از شناخت درست منافع و مصالح همه گانی مردم افغانستان عاجز هستیم ؛

- ما ضعیف هستیم چون اهمیت  ارجحیت  منافع و مصالح همه گانی  نسبت به منافع گروهی را نمی دانیم؛

- ما ضعیف هستیم زیرا ...

و تا به حیث یک جامعه و کشور کاستی های خود را درست نشناسیم و برطرف نکنیم ،‌ پیروزی بر دشمن خیال محال خواهد بود.

بیشتر از آن  با این همه کاستی و بیماری، خود ما برای نابودی مان کافی هستیم و حتا نیاز به طالب و داعش و دشمن دیگری نداریم .