19 اپریل  2016 

تقبیح فاجعه بشری و جنایت ضد بشری

امروز شرارت پیشه گان شریر بین المللی در یک پلان تنظیم شده در پاکستان مرتکب جنایت هولناک ضدبشری در شهر کابل گردیده و فاجعه خونبار بشری را به وجود آوردند که باعث شهادت تعداد زیاد هموطنان عزیز و مجروحیت چند صد تن گردید .

انجمن حقوقدانان در اروپا در حالی که با شدید ترین الفاظ این جنایت را محکوم مینماید ، بر عاملان طالب و شرکای عرب و بین المللی شان نفرین میفرستد.

اظهرمن الشمس است که این پلان دهشتبار تروریستی تداوم جنگ اعلام ناشدهٔ پاکستان بر ضد کشور ما میباشد که در ابعاد مختلف آن ادامه دارد .

در حالی که افغانستان قربانی ترور میباشد و بر مردم فاجعه خونبار تحمیل میگردد ، باید دولت بر طبق نورمهای قبول شده جهانی و مطابق به معیار های حقوق بین المللی که در کنوانسیون های سازمان ملل متحد مسجل گردیده است ، موضوع را در مقیاس جهانی مطرح و به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع نماید و خواستار کمیسیون حقیقت یآب بین الملل در زمینه گردد.

در حالی که این پلان تروریستی همزمان با تشدید دور بهاری جنگها و عملیات عمری انجام میآبد ، دولت باید پلان های صلح و دوام کار در کمیسیون چهار گانه را مورد بازنگری جدی قرار بدهد و بر الزامیت و جلب توجه قدرتهای درگیر بین المللی در زمینه تلاش نماید .

با احترام

هیاٌت اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا