در دفاع از حق کار و حقوق کارگران

 

اول می 2016

امروز اول می ، روز کارگر و همبسته گی بین المللی کارگران جهان میباشد ، که به اشکال مختلف در سراسر جهان تجلیل میگردد

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در گرامیداشت ازین روز به جهات حقوقی موضوع  و مکلفیت دولت در قبال آن مکث مینماید.

تامین حقوق کارگران و تضمین حد اقل زنده گی مادی و معنوی آنان وظیفه اساسی دولت ها پنداشته میشود ، عدم پرداختن به این رسالت خطیر ، بی توجهی به عدالت اجتماعی بوده و در فقدان عدالت ، صحبت از ثبات اجتماعی یک سراب خواهد بود.

ماده 55 منشور ملل متحد مسوولیت دولت ها در قبال صلح و امنیت را مرتبط به عدالت اجتماعی و فراهم نمودن کار برای مردم، مطرح مینماید .

ماده 13 اعلامیه حقوق بشر مسجل ساخته است : هرکس حق دارد به آزادی و اختیار ، کار داشته باشد که تامین و تضمین شرایط مناسب و انسانی آن  وظیفه دولت ها میباشد .

ماده 48 قانون اساسی کار را به حیث حق هر افغان   تسجیل نموده است .

سازمان بین المللی  کار که در سال 1919 ایجاد گردیده و از سال 1946 به مثابه بخش تخصصی سازمان ملل متحد فعال میباشد افغانستان از شصت سال به این طرف عضویت آن را داشته و از سال  2003  دفتر نماینده گی آن سازمان در کابل فعال میباشد (مجموع گزارشات این سازمان در قبال افغانستان ، نگرانی عمیق شان را از وضع نا هنجار کار و بیکاری بازتاب داده است )

بیکاری در مقیاس بزرگ ، آفت اجتماعی کشنده میباشد ، در حالی که صلح و امنیت در دستور کار قرار دارد ، پرداختن به این مامول بدون توجه جدی و مستدام به مصیبت بیکاری ، ناقص و بی نتیجه خواهد بود و ثبات اجتماعی در گرو  حل و فصل این مساله  میباشد .

بخش دیگر مصیبت عدم اشتعال دایمی کارگران است و اکثریت روز مزدان تصادفی میباشند . علاوتاٌ در حالی که  فقره اخیر ماده 49 تحمیل کار اطفال را مجاز نمیداند ، متاسفانه در عمل هزاران کودک به کار های شاقه مصروف میباشند .

بیکاری در مقیاس بزرگ  فقر گسترده و شگاف عمیق میان اقلیت میلیونر و اکثریت فقیر از مرگ عدالت حکایه مینماید و مهلک ترین دشمن ثبات اجتماعی پنداشته میشود .

هیاٌت اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا