چهار شنبه ۲۰ جنوری سال ۲۰۱۶

تقبیح  جنایت جنگی طالبان

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حالیکه روح شهدای حادثه تروریستی چهار شنبه ۲۰ جنوری (۲۰۱۶) در شهر کابل را شاد میخواهد عمیق ترین مراتب تاثر و تسلیت را بخانواده های شهدا  جامعه مدنی ژورنالیستان و منسوبان تلویزیون طلوع و مدافعان آزادی بیان و دیموکراسی تقدیم داشته  وبرای مجروحان شفای عاجل و کامل استدعا میدارد.

انجمن با شدت و به شدیدترین الفاظ این حمله هدفمند پلان شده و عمدی را بر موتر کارمندان ملکی   موبی گروپ  را تقبیح و نفرین بی پایان را به عاملان وحشی و شرارت پیشه طالب که مسوولیت این جنایت نا بخشودنی را عهده دار گردیده اند ابراز میدارد.

این دهشت و وحشت و تروریسم پلان شده و وارد شده از پاکستان که به تعقیب سر و صدایی عقب گرایان اخلاف ملای لنگ در روز های اخیر انجام یافته است ودیموکراسی نو پا وجلوگیری از رفتن افغانستان افغانستان بشاهراه ترقی پنداشته میشود  تا جامعه را به تاریکی دلخواه شب پرستان  و جهالت  و ظلمت سوق داده و صدایی مردم بپا خاسته را خفه نمایند.

این جنایت هولناک مطابق احکام و قواعد حقوق بین المللی و میثاقهای جهانی   از لاهه و تا کنوانسیون های چهار گانه ژینو و اساسنامه دیوان بین المللی جزای  ودر ردیف  جنایت جنگی  جنایت علیه بشریت   و جنایات ضد بشری طرازبندی میگردد

بدینرو باید وزارت خارجه افغانستان طی یک اقدام عاجل موضوع را بشورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع و خواهان بررسی آن گردد.

همچنان با تاکید از سازمان ملل متحد و وزارت خارجه امریکا خواسته شود تا عاملین این جنایت را در فهرست سیاه شان شامل سازند

از آنجاهیکه طالبان مسوولیت این جنایت را عهده دار گردیده و آقای سخنگوی شان موضوعرا را از پاکستان به مطبوعات خبر داده است  دیگر جای شک وجود ندارد که حادثه تروریستی امروز در راستای تداوم جنگ اعلام نا شده پاکستان وبخاطر ایجاد ترس و وحشت و استفاده ابزاری از ترور برای مقاصد سیاسی  توسط سازمان  آی اس آی صورت گرفته است

بدینرو دولت افغانستان  موضوعرا غرض بررسی عاجل به کمیسیون چهارگانه  ارجاع  و تا اتخاذ تصمیم در زمیه مذاکرات به اصطلاح صلح را تعلیق نماید.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در رابطه به این حادثۀ غم انگیز و حوادث مشابه از تمام افغانان در داخل و خارج صمیمانه میخواهد تا بدون بهانه تراشی ها با چنگ زدن بوحدت و وفاق ملی صدایی اعتراض شانرا  رساتر و مشترک سازند و بگوش جهانیان برسانند

افغانان آزاده و غیور که چهار دهه جنگ اعلام نا شده را متحمل گردیده اند کماکان همانند کوه های افغانستان پا برجا بوده و از حق کشور شان بخاطر گذار بشاهراه ترقی  حراست مینمایند.

با احترام

هیات اجراییه