12.11.2016

برخی ارقام حقایق در مورد انتخابات امریکا

۱-    : واکنش آن سفید پوستانی که دوران آقایی را فراموش نه کرده و انتخاب اولین رییس جمهور سیاهپوست امریکا را به مثابهٔ‌ زنگ خطر تلقی کردند ،‌ از جملهٔ‌عوامل مهم پیروزی ترامپ به شمار می رود

دگرگونی متداوم و سریع تناسب ترکیب اتنیک جامعه امریکا محافظه کاران سفید پوست و به خصوص بخش های نژادپرست را سخت نگران ساخته است . این تناسب از یک سو با کثرت مهاجران غیر اروپایی به امریکا که از دهه شصت آغاز شد و دوم به علت رقم بلند تولدات در خانواده های غیر سفید پوست،‌ در حال دگرگونی است . از سال ۲۰۱۰ رقم نوزادان غیر سفید پوست‌ از رقم پنجاه درصد مجموع نوزادان در امریکا فراتر رفت. پیشبینی ها نشان میدهند که تا چهار دههٔ‌ دیگر  امریکاییان سفید پوست در اقلیت قرار خواهند گرفت.  

درصد  تناسب  اتنیک نفوس سال ۲۰۱۵

سفیدها :  ۶۱،۵۹ (در سال ۲۰۱۰ :‌ ۶۳؛ در سال ۱۹۸۰ :‌۸۰) ؛ ( پیشبینی سال ۲۰۶۰ :‌ ۴۴)

هسپانوی تبار : ۱۷،۶۱ (در سال ۲۰۱۰ :‌ ۱۶،۳ ؛ در سال ۱۹۸۰ :‌۶ ) ؛ ( پیشبینی سال ۲۰۶۰ :‌ ۲۹)

سیاهپوست : ۱۳،۲۶(در سال ۲۰۱۰ :‌ ۱۲،۶؛ در سال ۱۹۸۰ : ۱۱،۷) ؛ ( پیشبینی سال ۲۰۶۰ :‌۱۳)

آسیایی : ۸   (در سال ۲۰۱۰ :‌ ۴،۸؛ در سال ۱۹۸۰ :‌۲) ؛ ( پیشبینی سال ۲۰۶۰ :‌ ۱۵)

اهالی بومی  : ۱،۲۵ (در سال ۲۰۱۰ :‌ ؛ در سال ۱۹۸۰ :‌۶ ۰،۹)

تهدید ساختن دیوار در مرز مکزیک و اخراج میلیون ها مهاجر غیر قانونی ( عمدتاً‌ از مکزیکی و نیز دیگر کشورهای امریکای لاتین) ،‌ منع ورود شهروندان کشورهای اسلامی ،‌ محدودیت در مهاجرت  و امثالهم  پیام غیر مستقیم ترامپ  روی این موضوع نیز به شمار میرود.

۵۸ درصد سفید پوستان به ترامپ رأی دادند و ۳۷ درصد به کلینتون؛ ۸ درصد سیاه پوستان به ترامپ رأی دادند و ۸۸ درصد به کلینتون (برای اوباما در سال ۲۰۱۲ این رقم ۹۳ درصد بود)‌ ؛‌ ۶۵ درصد لاتینی ها و آسیایی ها به کلینتون رأی دادند (برای اوباما در سال ۲۰۱۲ این رقم بالاتر از ۷۰ درصد بود)‌  و ۲۹ درصد برای ترامپ ؛

۲ - واکنش بخش  بنیادگرای پروتستانت ها و مورمن ها  علیه گسترش ارزش های مدرن در جامعهٔ‌ امریکا ،‌ موجب پیروزی ترامپ شد :

۶۰ درصد مسحیان پروتستانت  به ترامپ رأی دادند و ۳۷ درصد به کلینتون

۶۱ درصد مورمن ها به ترامپ  و تنها ۱۴ درصد به کلینتون

اکثریت پیروان اقلیت های دینی (غیر مسیحی) به کلینتون رأی دادند.

۶۸ درصد آدم های غیر مذهبی به کلینتون رای دادند و ۲۶ درصد آنان به ترامپ

۳ - واکنش امریکاییان معتقد به  مردسالاری در برابر گسترش نقش زنان و احتمال رسیدن یک زن به مقام ریاست جمهوری، ‌موجب پیروزی ترامپ شد: 

۵۳ درصد مردان به ترامپ و ۴۱ درصد به خانم کلینتون رای دادند ؛ ۶۳ درصد مردان سفیدپوست به ترامپ رای دادند و تنها ۳۱ درصد به کلینتون ؛ در این میان ۷۲ درصد مردان سفید فاقد تحصیلات عالی به ترامپ رأی دادند و تنها ۲۳ درصد آنان به کلینتون؛

۵۴ درصد زنان به کلینتون و ۴۰ درصد به ترامپ رای دادند؛ جوانان (۵۶ درصد ) و تحصیلکرده گان (۵۳ درصد )‌ بیشتر به کلینتون رای دادند

۴  -  واکنش مناطق غیر شهری در برابر شهر موجب پیروزی ترامپ شد:

 ۵۹ درصد شهرنشینان به کلینتون و ۳۵ درصد به ترامپ رای دادند. برخلاف ۶۲ دردصد اهالی مناطق غیر شهری به ترامپ رأی دادند 

۵ - نقش سن و سال :

اکثریت قابل توجه اشخاص زیر سن ۴۰ به کلینتون رأی دادند و اشخاص بالاتر از ۴۰ سال بیشتر به ترامپ رای دادند.

۶-  نقش درجه تحصیل :

۵۸ درصد دارای تحصیلات عالی به کلینتون و ۳۷ درصد به ترامپ رأی دادند

۷  - سیستم انتخاباتی امریکا  دونالد ترامپ را رییس جمهور ساخت و مانع رسیدن کلینتون به این مقام شد . کلینتون در انتخابات بیشتر از ترامپ رأی اورد :

مجموع آرای  هیلری کلینتون :  ۵۹۸۱۴۰۱۹

مجموع آرای دونالد ترامپ : ۵۹۶۱۱۶۷۸