شنبه 20 فبروری 2016

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

در گرامیداشت از روز بین المللی عدالت اجتماعی

 

عدالت قدیمیترین اصطلاح حقوقی است و در میان فضایل ، افضل ترین آن پنداشته میشود ، به گواهی تاریخ ، تمام ادیان ، اندیشه های اجتماعی و سیاسی و جنبش ها و قیامهای که فلاح و رستگاری انسان مطمح نظر شان میباشند ، در محور عدالت و چگونگی تحقق آن شکل گرفته اند ، گویی اساس تداوم نظام کاهنات بر همین اصل جاودان استوار گردیده است و هست وبود جامعه و بر قراری ثبات اجتماعی در مدار همین اصل رقم میخورد .

بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام خود به مناسبت این روز ، خواهان " تضمین توانایی دسترسی همه مردم ، بدون تبعیض به فرصت ها برای بهبود زندگی خود و دیگران " شده و " آینده با کرامت برای همه را مرتبط به سیاست های موثر اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست "  پنداشته است .

متآسفانه در طول تاریخ ، بشریت از فقدان عدالت به صورت عام و عدالت اجتماعی به صورت خاص آسیب پذیر بوده و متحمل صدمات بزرگ گردیده است و بخصوص در احوال فعلی حاکم بر جهان که نیرو های شرارت بین المللی با ولع و حرص ، جنگ افروزی نموده و با بذر دشمنی و نفاق دمار از روزگار مردم بیرون نموده اند ، مفاهیم عدالت و عدالت اجتماعی سلاخی گردیده و کفاره یی آنرا مردم مستضعف از افغانستان و تا لبنان و افریقا و ... میپردازند .

افزون بر تمام مصایب تحمیلی ، فقر و گرسنگی بمثابه مهلک ترین قاتل ، زیاد ترین قربانی را از محرمان جهان میگیرد و این حقیقت تلخ جهان غیر عادلانه ما را توضیح میدارد ( فقط یک در صد نفوس جهان ، نیم از تمام ثروت دنیا را در اختیار دارند ، 85 تن سرمایه معادل سه و نیم ملیارد نفوس جهان را تصاحب نموده ، نیم جمعیت افریقا و تعداد مناطق دیگر با درآمد کمتر از یکنیم دالر زندگی مینمایند ، 80 فیصد مردم دنیا ، درآمد کمتر از ده دالر دارند ، هشت صد ملیون انسان از آب آشامیدنی صحی محروم و از هر کودک جهان یکی آن به قوم فقیر جهان تعلق دارند ، البته این ارقام دامنگیر مردمان محروم کشور های بزرگ صنعتی که مصروف جهانگشایی اند نیز میگردد ، و طور مثال در ایالات متحده امریکا از هر هفت تن ، یکی آن فقیر میباشد )

در گرامیداشت ازین روز ، ذهن ما را  فقر گسترده ، بیکاری مدهش ، تبعیض ، مهاجران و بیجا شدگان ، پروبلم آموزش و صحت ، فساد ، غارت ، چپاول ، غضب به تفکر و عمل بخاطر سیستم های موثر اقتصادی ، عدالت ، برابری و احساس مسولیت جمعی  وامیدارد  تا با توسعه پایدار  فرصت های عادلانه اجتماعی  زمینه سهیم گردیدن انسانان فقیر را در تصمیم گیری مساعد نماید .

افغانستان بمثابه کشور دارایی بافت خاص اجتماعی و کثیرالقومی ، هست و بود آن به عدالت اجتماعی مرتبط میباشد ، متاسفانه در احوال جنگ خانمانسوز و سونامی دهشتبار بنیاد گرایی اسلامی ، آفت فقر و خلیج دهشتناک طبقاتی و بازار فساد و حاکمیت زور وزر سالاران ، هست و بود جامعه را به مخاطره قرار گرفته و سرطان فقر پیشگام تر از قاتلان داعش و طالب گلوی افغان محروم را خفه مینماید .

بدون شک عدالت و تحقق عدالت اجتماعی در وجود دولت ملی و مشروع که حاکمیت قانون را ملاک عمل قرار دهد و بر قوای مسلح ملی و غیر قومی و تنظیمی متکی و دارایی قوه مستقل قضایی باشد ، متصور خواهد بود . آقایانی که با تبختر و به زور و اکراه از تطبیق شریعت حرافی مینمایند ، هیچگاهی نشنیده ایم که آز آموزه های مفید دین مقدس اسلام در مورد آفت فقر صحبت نمایند ، آنانیکه دین را به حجاب و ریش خلاصه مینمایند، فراموش نموده اند که از رکن سوم دین ، یا ذکات بمثابه اصل شرعی سخن بزنند. مسولیت دولت فقر زدایی در جامعه میباشد و باید در مورد دادن ذکات بمثابه مکلفیت اقدام نماید و لااقل از پول های علنی زر سالاران بحساب محرومان متقل نماید . منحیث حسن ختام ، با آرزوی حضرت فرخی سیستانی همنوا میشویم که :

 

                              عدل آمد و امن آمد و رستند رعیت

                             از  پنجه  گرگان  رباینده  غدار 

 

با احترام

هیات  اجراییهٔ انجمن حقوقدانان افغان در اروپا