19.12.2015

سخن روز

 

تنها انتقاد کافی نیست- افغانستان به بدیل واقعی نیاز دارد

اعلام تشکیل شورای حراست و ثبات افغانستان ، کم از کم از سوی کاربران انترنت با هیچ استقبال مثبتی مواجه نشد- در شبکه انترنت هر چه بود انتقاد و مخالفت با این حرکت بود.

از ۸ ثور ۱۳۷۱ تا حال هرچه حزب و سازمان و شورا داریم مجاهد اندر مجاهد اندر مجاهد است. خوب طالب هم از جهاد صحبت میکند و اکنون داعش هم از جهاد میگوید و حال شورای حراست و ثبات افغانستان به رهبری آقای سیاف نیز بر محور حراست از ارزش های جهاد سخن میگوید. آقای سیاف گفت هر آن چه داریم از برکت تفنگ مجاهد است و شورایش هم شعار تایید داد. آقای سیاف گفت که نام اسلام را مجاهدین بد نکرده اند- گویی جامعه حافظه ندارد!...

حال انتقاد اندر انتقاد اندر انتقاد داریم و بس. و این چیزی است که از ۸ ثور سال ۱۳۷۱ تا حال آن را تکرار اندر تکرار اندر تکرار داشتیم.

آیا در افغانستان که از تشکیل نخستین هسته های تجددگرایی در آن نزدیک به یک سده میگذرد و چندبار هم مساعی برای نوسازی معاصر را تجربه کرده است،‌ هیچ ظرفیتی برای تبارز نیروهای هوادار تجدد و دیموکراسی وجود ندارد؟...!

آیا در افغانستان چنان شخصیت های هوادار تجدد و دیموکراسی وجود ندارند تا دست در دست با هم کار برای تشکل نیروهای هوادار تجدد و دیموکراسی را آغاز کرده بتوانند؟!

فراموش نباید کرد که ظرفیت بالقوه بسیار بزرگی برای تبارز نیروی هوادار تجدد و دیموکراسی به خصوص در نسل جوان وجود دارد- نسلی که آینده به آن تعلق دارد ؛ نسلی که دستش در تراژیدی های گذشته آلوده نیست. همچنان شمار شخصیت هایی که از نظر اندیشه یی و سجایای شخصی شایسته گی پیشگام شدن در راه ایجاد محور جذاب برای تشکل نیروهای هوادار تجدد و دیموکراسی را دارند، کم نیستند. مهم این است تا این شخصیت ها اراده کنند تا با هم به تفاهم برسند. تنها با انتقاد از نیروهای عقبگرا ، ‌نمیتوان به جایی رسید. این انتقاد زمانی موثر خواهد بود که توام با آن بدیل واقعی  که هدف آن فردای بهتر افغانستان باشد، در جامعه تبارز کند.

*

آرشیف سخن روز

خلای نبود احزاب سياسی مدرن در افغانستان

 بحث اين شماره: حفره های سیاه صحنهء سیاسی افغانستان
( در مورد بحران جاری افغانستان)

 چپ افغانی از آسمان آرمان  تا قعر واقعیت

 آيا دگرگون ساختن فضای مناسبات ميان روشنفکران و فرهنگيان افغانستان ممکن است؟!

روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی