دفتر ریاست جمهوری
د جمهوری ریاست دفتر
مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت
کمیسیون مستقل انتخابات
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون

کتابخانهء دیجیتال افغانستان

وزارت امور خارجه
د افغانستان لوی سفارت برلین
سفارت های افغانی در خارج
شورای ملی
وزارت امور خارجه
وزارت عدلیه
وزارت اطلاعات و فرهنگ
وزارت داخله  
وزارت دفاع
وزارت امور زنان
وزارت صحت عامه
وزارت معارف
وزارت تحصیلات عالی
وزارت معادن
وزارت مهاجرین و عودت کننده گان
وزارت احیا و انکشاف دها
وزارت مالیه
وزارت اقتصاد
وزارت انکشاف شهری
وزارت مخابرات
ستره محکمه
وزارت معارف
کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
 ادارهء حمايت از سرمايه گذاری
سفارت امریکا در کابل  
گاردین ـ افغانستان

afpak.foreignpolicy

Institute of Strategic Studies Islamabad -ISSI
 CNN
 BBC

صفحه مدیر مسوول آسمایی

 

نشريه هاي افغاني و  نشريه هاي ديگر 

به ارتباط  افغانستان

خبرگزاری ها ،‌ نشرات رادیویی و تلویزیونی

براي دريافت فهرست کامل سايت هاي افغاني

اينجا کليک کنيد

آسمایی

صفحه فرهنگی آسمایی

روشنگری برای رفع تبعیض جنسیتی

پښتو انترنتی خپرونۍ
آژانس اطلاعاتی باختر
 تاند
هشت صبح

مجلهٔ‌ زمین 

افغان جرمن آنلاین

خبرگزاری زنان افغانستان
وبسایت رادیو کلید
 بینوا
فردا

گفتمان

شبکه ی  جامعه ی مدنی و حقوق بشر
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
نواندیشی
goodafghannews
پیام وطن
 نهضت آینده
کابل ناتهـ
انگاره
ټول افغان
افغان سباوون  
 دعوت
 سلام فرهنګی ټولنه
آزمون ملی

لیسه عالی حبیبیه

نقد و جامعه
ملالی جويا

  زنده گی

د افغان استرالیا د بشردوستانو تولنه
کوکچه پرس- سایت افغان های مقیم ترکیه
کانون مطالعات و پژوهش های افغانستان

آريايی

وطندار

  زبان های افغانستان

 صفحهء رسمی علامه حبيبی
دیدگاه

 محمود طرزی

افغانلند
تاریخ افغانستان
ژورنالیست نشریهء هفته گی ایرانی
 نیلگون - نشریهء ایرانی
رادیو زمانه
روز
چراغ آزادی
اندیشه و هنر
 لوموند دپلماتیک
صفحه ی مهدی خلجی