اخبار و گزارش های افغانستان
خبرگزاری های داخلی
 پژواک ـ پښتو  پژواک ـ دری  باختر
    بخدی
تلویزیون ها
تلویزیون طلوع تلویزیون آریانا تلویزیون ملی
Ariana News Ariana TV 1TV
هیواد تلویزیون Tolo News تلویزیون یک
رادیوهای خارجی برای افغانستان
دري پشتو بي بي سي:
 پشتو دري 

    آزادي :

پښتو دری دويچ ويلي:  
پشتو دري صداي امريکا:
دری پشتو رادیوی چین:
پشتو دری رادیوی روسیه:
دری پشتو ت ار ت- ترکیه
  فارسی رادیو فرانسه
منابع مهم  دیگر خارجی

یونیما

 العربیه  

BBC NEWS | Special Reports | afghanistan
SPIEGEL ONLINE
the guardian-afghanistan
bundesregierung.de/Afghanistan
خبرگزاری روسیه